Główny Instytut Górnictwa - Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Ochrony Powietrza

Instytut Górnictwa

Kompleksowe badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w zakresie: - pyłów przemysłowych, - mikroklimatu, - oświetlenia, - substancji toksycznych, - włókien azbestu.... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Zakład Inżynierii Materiałowej

Instytut Górnictwa

Zakład Inżynierii Materiałowej prowadzi badania wyrobów z tworzyw niemetalowych na potrzeby certyfikacji i aprobat technicznych, zgodnie z obowiązującymi normami. Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Nr AB 072) i uznanie II stopnia UDT ... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Laboratorium Akustyki Technicznej

Instytut Górnictwa

ŚRODOWISKO DOMOWE I ZEWNĘTRZNE - HAŁAS: - badania obciążenia terenów, o znacznych rozmiarach, oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego i/lub przemysłowego, - wykonywanie komputerowych map akustycznych z zastosowaniem techniki GIS i GPS, - wykonywanie ... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Laboratorium Radiometrii

Instytut Górnictwa

- wykonywanie ocen i ekspertyz dotyczących zagrożenia radiacyjnego, - pomiary stężeń radionuklidów w próbkach cieczy i w próbkach stałych, - pomiary stężeń radonu w budynkach, glebie i wodzie, - pomiary stężeń pochodnych radonu i dawek promieniowania... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Zakład Badań Urządzeń Mechanicznych

Instytut Górnictwa

Zakres działalności: - Stanowiskowe badania odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych, - Badania akcesoriów obudów wyrobisk korytarzowych, - Badania stojaków i siłowników hydraulicznych (statyka i dynamika), - Badania zaworów i bloków zaworowych. Badani... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Kopalnia Doświadczalna "Barbara"

Instytut Górnictwa

Kopalnia Doświadczalna "Barbara" znajdująca się w Mikołowie jest jedyną w Polsce kopalnią doświadczalną i jedyną w Europie placówką naukowo-badawczą, która posiada podziemny poligon doświadczalny.... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Laboratorium Samozapalności Węgla

Instytut Górnictwa

Oferujemy prace badawczo-usługowe w zakresie: * oceny ryzyka zagrożenia pożarowego, * monitorowania zagrożenia pożarowego w górnictwie węgla kamiennego za pomocą metody określania temperatury i masy zagrzanego węgla w zrobach ścian na podstawie anal... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii Kopalni Doświadczalnej Barbara

Instytut Górnictwa

Zakres działalności: - opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa przeciwwybuchowego urządzeń i systemów ochronnych w zakładachprzemysłowych (chemia, petrochemia, przemysł lekki, górnictwo: podziemne, odkrywkowe, otworowe, magazynowanie i przes... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Zakład Monitoringu Środowiska Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

Instytut Górnictwa

Laboratorium wykonuje badania odpadów przemysłowych: energetycznych (żużle, popioły dymnicowe, popioły z odsiarczania), hutniczych (żużle), mineralnych (skała płonna, odpady przeróbcze), piasków poformierskich, gruzów budowlanych, osadów ściekowych p... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza

Instytut Górnictwa

Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza (LPZP) jest akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji jako laboratorium wzorcujące nr AP 010. Laboratorium posiada akredytację na wzorcowanie pyłomierzy: - Barbara 3A, - CIP-10, - SKC, - AP-2000Ex... więcej »

Strona: 1 2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE