Kalendarz wydarzeń
Październik 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Płatne reklamy zagraniczne w serwisie internetowym


Porady ekspertów | Finanse 2007-03-14 16:12:54

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu zamieszczania płatnych reklam zagranicznych firm na serwisie internetowym.

Interpretacja przepisów podatkowych w sprawie opodatkowania działalności polegającej na prowadzeniu serwisu internetowego i umieszczaniu płatnych reklam firm zagranicznych.

BI/415-1248/06
DF/415-1146/06/FD


POSTANOWIENIE

Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 15 listopada 2006r.

Na podstawie art.14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa(jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia18.08.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu zamieszczania płatnych reklam zagranicznych firm na serwisie internetowym stwierdzam, że:

- stanowisko przedstawione w punkcie 1 i 3 ww. wniosku jest prawidłowe w odniesieniu doopisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż Pan nie prowadzi

działalności gospodarczej, natomiast prowadzi serwis internetowy, na którym umieszcza płatnereklamy dwóch firm:
1) X z siedzibą w USA,
2) Y z siedzibą w Szwecji.

Dotychczasowa współpraca z ww. firmami nie miała charakteru zorganizowanego, przypominałaraczej umowę zlecenia.

Podatnik nie zawierał z ww. firmami żadnej pisemnej umowy. Od początku bieżącego rokuotrzymał dwie płatności przekazane na konto bankowe podatnika (w polskich złotych), którerozliczył w deklaracji PIT-53 wyliczając podatek w wysokości 19 % przychodu pomniejszonego o 20 % koszty uzyskania przychodów.

Podatnik pyta:1) Czy przyjęty przez niego sposób rozliczania podatku dochodowego jest poprawny?
2) Czy po zarejestrowaniu działalności gospodarczej przychód z opisanego źródła będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach ogólnych i rozliczany wdeklaracji PIT-5?

Podatnik stoi na stanowisku, iż w obu przypadkach rozliczenie jest prawidłowe.

Odnośnie pierwszego pytania tut. organ informuje, iż zgodnie z art. 13 pkt.8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2000 Nr 14, poz.176 ze zm) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt.2 uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt.9.

Zgodnie z art. 11 ust.1 ww ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art.14 – 16, art.17 ust.1pkt.6 i 9, art.19 i art.20 ust.3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Od przychodów z tytułów określonych w art.13 pkt.8, zgodnie z art.22 ust.9 pkt. 4 ww ustawy, koszty uzyskania określ a się w wysokości 20 proc. uzyskanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art.26 ust.1 pkt.2 lit.b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Podatnik osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułu określonego w art.13 pkt 8, z zastrzeżeniem ust.1 pkt.1, zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt3 ww. ustawy, jest obowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust.3a, tzn. jest obowiązany wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 19 proc. dochodu za miesiące, w których uzyskał ten dochód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnik jest obowiązany składać urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-53). Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art.22 ust. 2 lub 9 oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art.26 ust.1 pkt2, opłaconych w danym miesiącu. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować zamiast stawki 19 procent odpowiednio stawkę 30 procent, 40 procent.

Na podstawie art. 44 ust.3e przepisy ust.1a tego artykułu stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami Podatnik winien sam obliczyć i wpłacić do właściwego według miejsca zamieszkania urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz złożyć miesięczną deklarację PIT-53.

Natomiast odnośnie pytania drugiego tut organ informuje, iż zgodnie z art. 5a pkt.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla celów tej ustawy pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art.10 ust.1 pkt.1, 2 i 4-9.

Za przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art.14 ust. 1 ww ustawy, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT.

Podatnik osiągający dochody z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt.1 i ust.3 ww. ustawy, jest obowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego miesięczne zaliczki na podatek dochodowy. Wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku podatkowego ustala się w następujący sposób:

- obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku, tj. w 2006 roku kwotę 2.789,89 zł,
- zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b,
- zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Zgodnie z art. 44 ust. 6 ww ustawy zaliczki miesięczne, od przychodów wymienionych w ust.1, za okres od stycznia do listopada uiszcza się do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości należnej zaliczki za listopad, uiszcza się w terminie do 20 grudnia. W terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada podatnik jest obowiązany składać urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku (PIT-5).

Zgodnie z powyższym w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej Podatnik winien rozliczać uzyskane z tego tytułu dochody w deklaracjach PIT-5.

Zatem, reasumując powyższe, prawidłowe jest stanowisko Podatnika przestawione w zapytaniu nr 1 i 3 złożonego wniosku w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu zamieszczania płatnych reklam zagranicznych firm na serwisie internetowym. Nadmienia się, że w zakresie zastosowania w niniejszej sprawie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wypowie się Ministerstwo Finansów, zgodnie z art. 14e Ordynacji podatkowej.

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: umowy interpretacja rachunek społeczne pieniądze 2005 jednostka zaliczka wysokość stawka organ stanowisko finanse składki ministerstwo wartość deklaracja przepisy 2006 przychody wymiar kwota koszty działalność firma rok podatek prawo ustawa polski działalności polska osoba umowa vat podatnik termin wniosek zasada przypadek koszt
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE