Kalendarz wydarzeń
Wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Rozliczenie roczne PIT 11/8B za rok 2006


Porady ekspertów | Finanse 2007-02-01 11:27:11

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Do redakcji portalu wpłynęło zapytanie: "Mój stosunek pracy ustał w dniu 30-11-2006 do kiedy powinnam dostać swój PIT roczny? Na jakie przepisy mam się powołać upominając się o swój PIT?" Nasz ekspert odpowiada.

W gąszczu przepisów łatwo stracić rozeznanie, jakie są prawa i obowiązki pracownika, a jakie prawa i zobowiązania ciążą na pracodawcy. Także prowadząc firmę napotykamy często na szereg wątpliwości dotyczących uregulowań podatkowych. Temat rozliczeń rocznych pracowników nie jest nowy, jednak nieustannie budzi wątpliwości. Odpowiadając na postawione pytanie postaram się uporządkować kilka informacji, które dotyczą zarówno pracowników jak i pracodawców.

Dlaczego wystawiamy Pity 11/8B?

Art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na płatnika obowiązek sporządzenia informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Kto to jest płatnik? Kim jest podatnik?

Płatnikami zgodnie z definicją, jaką odnaleźć można w w/w ustawie są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy, jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne, organy zatrudnienia, biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, areszty śledcze oraz zakłady karne, spółdzielnie, oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, centrum integracji społecznej.

Najprościej mówiąc podatnikiem jest osoba uzyskująca przychody np. pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista.
Płatnikiem jest min. zakład pracy, spółka, przedsiębiorstwo czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zatrudnia pracowników i dokonuje wypłat wynagrodzenia.

Jakie obowiązki mają płatnicy?

Płatnicy mają obowiązek miesięcznego obliczania i odprowadzania pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych jak również sporządzenia informacji rocznej o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - właśnie takim dokumentem jest PIT – 11 / 8B.

Jak sporządzić informację roczną za rok 2006?

• Wybór deklaracji
Roczna informacja PIT 11/ 8B sporządzana jest przez płatników, którzy w trakcie roku pobierali podatek dochodowy od osób fizycznych.
Minister Finansów publikując wzór informacji rocznej pozostawił płatnikowi możliwość wyboru rodzaju – czy składa PIT 11 czy też PIT 8B. Generalną zasadą jest, że informacje uwzględniające min. dochody uzyskiwane przez podatników z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wykazuje się w PIT 11. Natomiast PIT 8B służy do prezentacji min. przychodów uzyskanych z umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło i zlecenie), przychodów z działalności wykonywanej osobiście za wyjątkiem wynagrodzenia duchownych, przychodów z tytułu pełnienia funkcji członków zarządu i rad nadzorczych oraz innych przychodów majątkowych.
Może nastąpić taki moment, w którym płatnik staje przed wyborem: PIT 11 czy PIT 8B. Przykładem jest sytuacja gdy podatnik otrzymywał zarówno przychody powodujące konieczność wypełnienia PIT 11 jak i przychody powodujące konieczność wypełnienia PIT 8B. W takim przypadku płatnik powinien sporządzić jedną informację PIT 11, która będzie obejmowała wszystkie wypłaty dokonane na rzecz podatnika.
Przy sporządzaniu informacji rocznej należy pamiętać, że informacja ta obejmuje w sposób łączny wszystkie przychody podatnika uzyskane w danym roku podatkowym od danego płatnika.

Przykład:
Płatnik, który pobierał miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od podatnika zatrudnionego na umowę o pracę w wysokości 100, a wynagrodzenie wypłacane jest do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczenia pracy. Ten sam pracownik otrzymał także w maju i sierpniu dodatkowe wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło zawartej z tym samym pracodawcą, z której wartość podatku wynosi 50. Pracodawca sporządzając PIT 11 za rok 2006 dla pracownika wykaże jako kwotę pobranego i odprowadzonego podatku wartość 1.300.


• Przychody wykazywane w informacji rocznej
Co do zasady sporządzając PIT 11 płatnik wykazuje jedynie te przychody, które podlegają opodatkowaniu. Przychody wolne wymienione w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w szczególnych przypadkach są wykazywane głównie w celach informacyjnych. Nie wykazuje się dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku oraz od których płatnicy nie są obowiązani pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowany podatek dochodowy.

• Koszty uzyskania przychodu
Pracodawca zgodnie z przepisami nie ma obowiązku informowania pracownika o wysokości przysługujących mu kosztów uzyskania przychodu. Co nie znaczy, nie wolno tego zrobić.
Przy sporządzaniu informacji PIT 11 wykazuje się wyłącznie koszty wykorzystane do obliczenia zaliczek miesięcznych.

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn podatnik uzna, że koszty uzyskania przychodów ujęte w informacji rocznej są wykazane w błędnej wysokości powinien dokonać własnego rozliczenia rocznego już z wykorzystaniem poprawnych wartości.

Koszty uzyskania przychodów za 2006 rok oraz 2007 rok

• Wskazanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Podobnie jak w przypadku przychodów, także składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne należy wykazać w wartościach odpowiadających przychodom podlegającym opodatkowaniu. Nie ujmuje się składek, dla których podstawą naliczenia są przychody wolne.

Tak wskazane składki społeczne podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu do wysokości 7,75% ich wymiaru i w takiej wysokości powinny też zostać wykazane w ich dotyczącej części PIT 11/8B.

W jakim terminie należy sporządzić informacje roczne?

Zasadniczo obowiązują dwa terminy sporządzenia informacji rocznej. Podstawą rozgraniczenia jest trwanie obowiązku odprowadzania zaliczek.

Gdy obowiązek ten ustał w trakcie roku płatnik ma obowiązek sporządzenia i przekazania informacji rocznej w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka. Należy tutaj podkreślić fakt, że ustawodawca wyraźnie wskazuje, że datą graniczną od której liczy się bieg terminu obliczenia i przekazania informacji jest data potrącenia zaliczki podatnikowi, co za tym idzie – data dokonania ostatniej płatności będącej podstawą do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, a nie data wygaśnięcia źródła przychodu.

Gdy obowiązek trwał do końca roku podatkowego lub też trwa nadal, płatnik jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania informacji rocznej do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Gdzie należy przekazać informacje roczne?

Sporządzający zobowiązany jest do przekazania informacji rocznych:
• urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności lub do urzędu właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych,
• podatnikowi.

W sytuacji, gdy podatnik zmienia miejsce zamieszkania a tym samym właściwość urzędu skarbowego, właściwym urzędem, do którego powinna zostać przesłana informacja jest urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia.

Co nowego w 2007 r.?

Ustawodawca na kolejny rok podatkowy przewidział wiele zmian. Zrewolucjonizował dotychczasowe przyzwyczajenia poprzez zniesienie obowiązku składania miesięcznych deklaracji z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
Te zagadnienia omówione zostaną bardziej szczegółowo w kolejnym miesiącu.

ODPOWIEDŹ NA POSTAWIONE PYTANIE:

Z treści pytania rozumiem, że zatrudniona była Pani na umowę o pracę i równocześnie nie złożyła oświadczenia PIT 12.
PIT roczny powinien Pani zostać przedstawiony do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka. W przypadku gdy data ustania stosunku pracy pokrywa się z datą pobrania ostatniej zaliczki, terminem tym będzie 15 grudnia 2006 r.
Pracodawca powinien przygotować stosowne rozliczenie bez uprzedniej prośby pracownika, obliguje go do tego art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176 z późn. zm.)

Tagi: biuro umowy świadczenia ekspert moment społeczne zaliczka jednostka urząd rzecz centrum organ finanse składki deklaracja wartość przepisy przychody 2006 agencja wymiar dokument koszty działalność praca rok podatek prawo ustawa pracownik informacja fundusz działalności 2007 osoba umowa cel podatnik pracodawca termin zasada przypadek koszt należy
Opracowano we współpracy z:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
http://garr.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE