Kalendarz wydarzeń
Grudzień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Zmiany w ustawach podatkowych PIT CIT VAT i o ryczałcie ewidencjonowanym


Wiadomości | Finanse 2010-06-11 08:02:47

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 maja 2010 r. Nr 75 poz. 473 opublikowano ustawę z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany w opodatkowaniu działalności jednostek badawczo rozwojowych, w warunkach wyboru opodatkowania w formie liniowej (19%), w warunkach opodatkowania prezentów o małej wartości (do 200 zł) oraz w terminie złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtowej.

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Na podstawie dodanego przepisu art. 12 ust. 1 pkt 5c w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody podatkowe uznano w centrach badawczo-rozwojowych środki funduszu innowacyjności:
a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku,
b) wykorzystane niezgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
c) w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Chodzi tu o w centra badawczo-rozwojowe, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730), tj. podmioty gospodarcze które nabyły status centrum badawczo-rozwojowego. Na podstawie art. 17 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy przedsiębiorca prowadzący badania lub prace rozwojowe, może uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego.

Dotyczy to przedsiębiorców:
1) których przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości jako minimalny przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, do których stosuje się przepisy o rachunkowości;
2) których przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20 % przychodów określonych w pkt 1;
3) którzy nie zalegają z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Organem uprawnionym do nadawania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego jest minister właściwy do spraw gospodarki.
Na podstawie art. 21 ww ustawy centrum badawczo-rozwojowe może tworzyć fundusz innowacyjności. Fundusz innowacyjności tworzy się z comiesięcznego odpisu wynoszącego nie więcej niż 20 % przychodów uzyskanych przez centrum badawczo-rozwojowe w danym miesiącu. Odpis ten, obciąża koszty działalności centrum badawczo-rozwojowego. Środki funduszu innowacyjności są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Środki funduszu innowacyjności zgromadzone na tym rachunku, wykorzystuje się na pokrywanie kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych oraz kosztów związanych z uzyskaniem patentu na wynalazek. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w dodanym art. 12 ust. 1 pkt 5c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych środki funduszu innowacyjności (uprzednio zaliczone do kosztów w formie odpisów na ten fundusz) będą stanowiły przychód podatkowy. Zmiany te są konsekwencją uchylenia analogicznych przypisów w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Powyższe przepisy mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2010 r. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2010 r., będą stosowali przepisy ww. ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Analogiczne przepisy jeżeli chodzi centra badawczo- rozwojowe wprowadzono w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 i Nr 57, poz. 352) w wyniku dodania art. 14 ust. 2 pkt 15. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych powyższe przepisy mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2010 r.

Wybór opodatkowania w formie liniowej

Na podstawie uprzedniego brzmienia art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania liniowym 19 proc. podatkiem, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie liniowej i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Na mocy nowelizacji uchylono w tym przepisie wyłączenie z tej formy opodatkowania okoliczności gdy podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności na rzecz byłego pracodawcy od którego uzyskał przychody będąc opodatkowany w formie liniowej. Oznacza to np. że podatnik który od 1 stycznia 2011 r. rozpocznie działalność gospodarczą opodatkowaną w formie liniowej będzie mógł świadczyć usługi odpowiadające jego pracy również dla swojego byłego pracodawcy u którego był zatrudniony do 31 grudnia 2010 r. W odróżnieniu od uprzednio obowiązujących przepisów taka sytuacja nie spowoduje już jego wyłączenia z tej formy opodatkowania. Zmiana ta weszła w życie z dniem 20 maja 2010 r., a zatem już teraz tacy podatnicy mogą świadczyć usługi odpowiadające ich pracy dla pracodawcy, u którego pracowali w 2009 r. lecz nie pracowali w 2010 r.

Wyższy limit dla świadczeń związanych z promocją i reklamą

Na podstawie nowego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 (z innych źródeł), otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Zwiększono tutaj limit uprawniający do tego zwolnienia ze 100 zł do 200 zł. A zatem np. prezenty dla klientów sklepu w związku z jego reklamą bądź promocją do wysokości 200zł są zwolnione od podatku. Nie trzeba w takiej sytuacji wystawiać dla tych klientów PIT- 8C, a oni nie będą musieli tych przychodów wykazać w zeznaniu rocznym.
Powyższy przepis (a tym samym podwyższony do 200 zł limit) ma już zastosowanie do uzyskanych dochodów od dnia 1 stycznia 2010 r. Powyższa zmiana ogranicza obowiązki w zakresie wystawiania PIT- 8C, a tym samym ułatwi działania marketingowe związane z wydawaniem prezentów, upominków, gadżetów, nagród w konkursach dla klientów itp.

Ryczałt ewidencjonowany

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) wprowadzono zmiany dotyczące umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze nie wykonywanych w ramach działalności gospodarczej. I tak, na podstawie nowego brzmienia art. 9 ust. 4 tej ustawy w przypadku osiągania takich przychodów, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Uprzednio obowiązujące przepisy wymagały złożenie takiego oświadczenia przed osiągnięciem pierwszego przychód. Został zatem wydłużony okres, w którym podatnik może wybrać formę opodatkowania ryczałtem. Ten nowy przepis wszedł w życie z dniem 20 maja 2010 r. Jednakże do przychodów z umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zawartych przed tym, stosuje się przepisy obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

Tagi: podatek ustawa VAT PIT CIT
Źródło: MF
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE