Kalendarz wydarzeń
Czerwiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Opodatkowanie wynagrodzenia finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


Wiadomości | Finanse 2010-05-13 11:13:43

Dyrektor Izby Skarbowe w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 21 kwietnia 2010r. określił zasady zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2010 r. (data wpływu 09.02.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w firmie W (osoba prawna) na stanowisku Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W 2008 r. W złożyła wnioski o dofinansowanie dwóch projektów szkoleniowych w ramach POKL Poddziałanie 2.1.1. współfinansowanych z EFS, realizowanych pod nadzorem PARP. Oba projekty otrzymały dofinansowanie i firma W – jako projektodawca i beneficjent ostateczny – podpisała w dniu 18 i 19 grudnia 2008 r. umowy z PARP na realizację dwóch projektów:
1.UDAxxx – „Akademia Menedżera budowy – rozwój wiedzy technicznej i kompetencji”,
2.UDAxxx – Profesjonalizm i bezpieczeństwo podstawą rozwoju firmy W S.A.”

Zgodnie z postanowieniami umów dla obydwu projektów zostały otworzone odrębne konta bankowe, na które przekazywane były środki unijne. Od 1 stycznia 2009 r. Wnioskodawczyni otrzymała aneksy do umowy o pracę, w których powierzono Jej – oprócz dotychczasowego stanowiska (Kierownika działu zzl) – stanowisko kierownika projektu „Akademia Menedżera budowy (…)” oraz Kierownika projektu „Profesjonalizm i bezpieczeństwo (…)”. Wskazano również stawkę dniówki roboczej, jaka należała się Wnioskodawczyni z tytułu bezpośredniego zarządzania tymi projektami. Kwoty te zostały ujęte w budżetach obu projektów – w zadaniu 1: „zarządzanie projektem – wynagrodzenie kierownika projektu” i stanowiły koszty kwalifikowalne.

Od stycznia 2009 r. dotychczasowe miesięczne wynagrodzenie Wnioskodawczyni zostało podzielone na trzy części i wypłacane z trzech kont bankowych. Jedna część jak dotychczas z konta rachunku bieżącego firmy, jedna z konta projektu UDAxxx oraz jedna z konta projektu UDAxxx. Co miesiąc Wnioskodawczyni wypełniała i podpisywała karty pracy, w których wyszczególnione było ile dni w danym miesiącu Wnioskodawczyni pracowała w ramach jednego i drugiego projektu oraz jakie czynności wykonywała. Do obowiązków Wnioskodawczyni należało m.in.:

Funkcję kierownika dla obu projektów Wnioskodawczyni pełniła do 31 listopada 2009 r.

Pracodawca – płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzał od wszystkich części wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni, w okresie od 01.01.2009 r. do 30.11.2009 r. w związku z realizacją bezpośredniego celu projektu, przysługiwało zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od części wynagrodzenia finansowanego bezpośrednio ze środków dotacji projektu...

Zdaniem Wnioskodawczyni,

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej, z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazywanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie jednak nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Powyższy przepis definiuje zarówno źródło pochodzenia jak i podatnika korzystającego ze zwolnienia. Zdaniem Wnioskodawczyni fakt, że wynagrodzenie było wypłacane bezpośrednio z kont, na które wpływały środki z dotacji, przekazywane przez PARP oraz że Wnioskodawczyni realizowała bezpośrednio cel, na który środki były przekazywane – zarządzanie projektem – jako bezpośrednia pozycja w budżecie projektu – z przeznaczeniem na ten cel konkretnych kwot spełnia obie przesłanki.

Bezspornym jest również fakt, że środki z dotacji – chociaż wpływały na konto złotowe dotacji, to pochodziły ze środków bezzwrotnej pomocy unijnej. Świadczy o tym fakt, że środki te przekazywane były tylko i wyłącznie na specjalnie wydzielone konto i z tych środków opłacane były tylko i wyłącznie wydatki poniesione w związku z realizacją projektów.

Ponadto spółka akcyjna jako osoba prawna z natury rzeczy nie może realizować bezpośrednio celu programu i posługuje się w tym celu zaangażowanymi przez nią osobami fizycznymi. W tym przypadku osobą taką jest kierownik projektu. O pochodzeniu środków dotacji ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej świadczy również fakt, że każda rzecz, czynność czy usługa sfinansowana z tych środków musi posiadać oznaczenie – logo UE i programu pomocowego. Dlatego według Wnioskodawczyni należy Jej się zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych od części wynagrodzenia finansowanego z tychże środków.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Na podstawie powołanego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają łacnie dwie przesłanki:

  1. środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie, oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, gdyż związane jest z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy.

Przesłankami warunkującymi przedmiotowe zwolnienie jest zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych, z których podatnik jest wynagradzany oraz ustalenie podmiotu, któremu przyznano pomoc zagraniczną, i który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznie zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

Podkreślić należy, iż z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna – nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w firmie W na stanowisku Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Firma W – jako projektodawca i beneficjent ostateczny – podpisała w dniu 18 i 19 grudnia 2008 r. umowy z PARP na realizację dwóch projektów szkoleniowych: UDAxxx – „Akademia Menedżera budowy – rozwój wiedzy technicznej i kompetencji” oraz UDAxxx – Profesjonalizm i bezpieczeństwo podstawą rozwoju firmy W Projekty te realizowane były w ramach POKL Poddziałanie 2.1.1. współfinansowanych z EFS, realizowanych pod nadzorem PARP. Dla obydwu projektów zostały otworzone odrębne konta bankowe, na które przekazywane były środki unijne. Od stycznia 2009 r. dotychczasowe miesięczne wynagrodzenie Wnioskodawczyni zostało podzielone na trzy części i wypłacane z trzech kont bankowych. Jedna część jak dotychczas z konta rachunku bieżącego firmy, jedna z konta projektu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej (2007) z dnia 28 września 2007 r. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

System przepływów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uregulowany został m.in. w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232).

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 ze zm.) sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., programy operacyjne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są finansowane według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 pkt 2 tej ustawy do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa.

W świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stają się, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodami tegoż budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. Środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa jako dotacje. Powyższe wynika z art. 96 pkt 16 w zw. z art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu obowiązującym od 29 grudnia 2006 r., zgodnie z którym dochodami budżetu państwa są m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych po ich przekazaniu na rachunek dochodów z budżetu państwa.

W myśl natomiast art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wydatkami budżetu państwa są m.in. dotacje, przez które ustawa ta rozumie w szczególności wskazane w art. 106 ust. 2 pkt 3a – podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, lub projektów realizowanych w ramach tych programów, zwane „dotacjami rozwojowymi”.

Zgodnie z art. 200 ust. 1 ww. ustawy środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro.

Stosownie do art. 200 ust. 4 ww. ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochody tego budżetu.

W świetle ww. aktów prawnych środki Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazywane przez Komisję Europejską wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony w euro, a następnie, po ich przewalutowaniu na złotówki, przekazywane są na centralny rachunek dochodów budżetu państwa i stanowią dochód budżetu państwa. Środki takie są następnie wydatkowane jako tzw. dotacje rozwojowe.

Taki stan prawny sprawia, że środków na finansowanie wydatków ponoszonych przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie można uznać za pochodzące bezpośrednio ze źródeł podmiotów zagranicznych. Zakwalifikować je bowiem należy jako środki stanowiące wydatki budżetu państwa, jako tzw. dotacje rozwojowe.

Zatem źródłem finansowania wynagrodzeń Wnioskodawczyni są krajowe środki publiczne, które nie pochodzą z pomocy otrzymanej ze środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto w odniesieniu do treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy również podkreślić, iż wymaga on by podatnik realizował cel programu bezpośrednio. Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków. Przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania jeżeli są przychodami beneficjenta bezpośredniego lub bezpośredniego wykonawcy.

Jak sama Wnioskodawczyni wskazała we wniosku w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki umowa o dofinansowanie projektów została zawarta między PARP a firmą W w dniu 18 i 19 grudnia 2008 r.

Wobec powyższego Wnioskodawczyni nie jest bezpośrednim beneficjentem projektu, na realizację którego przyznane zostały środki pomocowe Europejskiego Funduszu Społecznego, a jedynie zatrudniona jest u ostatecznego beneficjenta. Wnioskodawczyni realizuje cele programu poprzez wykonanie zadania powierzonego przez pracodawcę bądź zleceniodawcę. Tymczasem ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają wyłącznie przychody, które otrzymuje bezpośredni beneficjent pomocy pochodzącej z międzynarodowych instytucji finansowych albo bezpośredni wykonawca celu jakim ta pomoc ma służyć, jeżeli zapłatę za wykonane świadczenie otrzymał bezpośrednio od podmiotu zagranicznego albo podmiotu krajowego upoważnionego do dysponowania tymi środkami. Powyższe zwolnienie nie przechodzi zaś na dalsze podmioty, które w dalszej kolejności przyczyniły się do realizacji celu na jaki pomoc została przyznana.

Zatem, wynagrodzenie Wnioskodawczyni, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie będzie korzystało z przedmiotowego zwolnienia, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy podatkowej, gdyż jak wykazano powyżej nie są finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, jak również Wnioskodawczyni nie jest podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu.

Środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również środki krajowe przeznaczone na realizację programów operacyjnych są, jak już wyżej wskazano, wydatkami budżetu państwa jako tzw. dotacje rozwojowe. Jednakże przyznana dotacja może być wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko u jej beneficjenta. W przedmiotowej sprawie dotację otrzymuje natomiast pracodawca – firma W, a nie Wnioskodawczyni. W konsekwencji oznacza to, że wynagrodzenie Wnioskodawczyni nie może zostać objęte przedmiotowym zwolnieniem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21.4.2010 r., sygn. IPPB4/415-114/10-2/JK)

Tagi: interpretacja wynagrodzenie EFS zagraniczne opodatkowanie
Źródło: Ministerstwo Finansów
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
~koordynator PO KL
2013-07-18 08:00:08

Zgadzam się z Państwem w każdym calu. Jesteśmy okradani przez własny kraj. Zapminają że w Polsce ustawa i rozporządzenie stanowi prawo, a nie interpretacja. Interpretacja ministra finansów może być jedynie podpowiedzią dla konkretnego urzędu skarbowego, a nie prawem stanowiącym o działaniu urzędu skarbowego. W Polsce dopóki nie przestaniemy zatrudniać kolesiowskich idiotów bedziemy okradani!

~pracownik POKL
2013-01-21 08:51:45

złodzieje i tyle. Skupimy siły i się nie damy. Dotacje otrzymane z UE nie mają na celu wspieranie budżetu. Dlaczego europosłowie nie płacą podatku, przecież też są chyba Polakami... Ponadto wytyczne jasno określają: uposażenie pracowników (w tym składki), a podatek nie jest przecież żadną składką. Nasza determinacja osiągnię efekt. Musimy niestety szukac sprawiedliwosci poza granicami własnego kraju, tu się nie da. Niektóre urzędy skarbowe wypłaciły nadpłacony podatek i jest o.k. a inne niestety nie. To jest tzw. państwo w państwie.

~pracownik POKL
2010-05-28 18:50:25

jak zwykle nas oszukują! takie to już jest to nasze państwo! nie dośc ze wynagrodzenie dla pracownika nizsze juz byc nie moze to wezma ci podatek, nie zgadam sie z tym i napisze do Sztrasburga! akcyzy za samochod tez nie chcieliscie oddac, ale Polacy nie gęsi i język mają!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE