Kalendarz wydarzeń
Wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Spis z natury - dlaczego jest taki ważny?


Porady ekspertów | Księgowość 2009-09-29 08:04:06

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Obowiązek przeprowadzenia rocznego spisu posiadanych aktywów i pasywów wynika z zapisów ustawy o rachunkowości to jednak nierozsądnym byłoby traktować inwentaryzację tylko i wyłącznie jako wypełnienie wymogów stawianych przez przepisy prawne. Nakład pracy, a tym samym znaczne koszty związane z inwentaryzacją, każą wymagać od niej więcej korzyści niż sam fakt jej przeprowadzenia.

Ważne jest zatem, aby podczas inwentaryzacji udało się pozyskać informacje – o charakterze zarządczym – które pozwolą usprawnić działanie firmy w przyszłości.

Ramy prawne
     Wytyczne dotyczące inwentaryzacji zostały ujęcie w rozdziale 3 (art. 26 – 27) ustawy o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm). Zawiera on jedynie wskazanie jakimi metodami inwentaryzować poszczególne składniki aktywów i pasywów oraz jakie są obligatoryjne terminy jej przeprowadzania. Pozostałe wytyczne dotyczące inwentaryzacji wynikają z praktyki i nie są uregulowane żadnymi oficjalnymi normami (jednostka musi sama je ustalić i zapisać w instrukcji inwentaryzacyjnej).
Zgodnie z zapisami art. 26, ust. 1 inwentaryzacja przeprowadzania jest:

W niniejszym opracowaniu skupimy się na spisie z natury, jako najważniejszym elemencie inwentaryzacji.

Przebieg spisu
    Spis z natury polega na kolejnym spisywaniu składników poszczególnych pól spisowych poprzez dokonywanie odpowiednich pomiarów tj. liczenia, ważenia, mierzenia lub szacowania ilości. W takim przypadku istotnym jest, aby składnik majątku został zinwentaryzowany z zastosowaniem prawidłowej jednostki miary. Niektóre składniki (dotyczy to głównie zapasów) mogą być ewidencjonowane z zastosowaniem różnych jednostek miar (choć jednolitość powinna dotyczyć danego asortymentu). Dotyczy to na przykład gwoździ, które mogą być magazynowane zarówno w sztukach, jak i w kilogramach. Warto zatem, jeżeli zespoły spisowe mogą mieć wątpliwości, aby arkusze spisowe zawierały już jednostki miary. Ograniczy to prawdopodobieństwo wystąpienia błędu podczas samego spisu i minimalizuje czas inwentaryzacji.

    Spis z natury powinien być dokonywany w taki sposób aby ograniczone zostało ryzyko przeoczenia lub podwójnego spisania danego składnika majątku. Istnieje kilka sposobów minimalizacji tego ryzyka, przy czym główną zasadą jest, by spis dokonywany był po kolej tj. pozycja po pozycji. Najlepiej dokonywać spisu od lewej strony – od góry do dołu. Ważne jest, aby wszystkie zespoły stosowały tę samą procedurę (wskazaną i nauczoną na szkoleniu). Jednolita technika pracy ułatwia również kontrolę jej przestrzegania.

    Jeżeli nie jest możliwe kolejne spisywanie składników należy przyjąć inną technikę identyfikacji zinwentaryzowanych elementów. Może to być na przykład oznaczanie opakowań flamastrem lub umieszczanie informacyjnej kartki.

    Jeżeli dany składnik znajduje się w dużej ilości ma magazynie, a dodatkowo zapakowany jest w oryginalne (producenta) opakowania zbiorze to zasadniczo nie ma potrzeby sprawdzania faktycznej ilości wszystkich opakowań. Wystarczy dokonać weryfikacji ilości kilku wybranych (np. 10% całości opakowań), aby na tej podstawie zminimalizować występowanie ewentualnych braków.

    Istotnym problemem podczas spisu z natury może być sposób szacowania niektórych składników majątku. Zasady ustalania ilości w drodze szacunku powinny zostać zapisane w instrukcji inwentaryzacyjnej. Zespoły spisowe powinny zostać poinstruowane o zasadach szacowania i metodzie dokonywania spisu. Jeżeli wymaga tego specyfika składnika (np. paliwa) powinno zostać ustalone dopuszczalne odchylenie od rzeczywistej ilości (norma), które nie stanowi różnicy inwentaryzacyjnej (tzw. błąd pomiaru). Zespoły spisowe nie mogą ustalać podczas spisu czy odchylenie mieści się w granicach błędu. Taka postawa – tj. dostępności do danych ewidencji księgowej – powinno skutkować unieważnieniem spisu.

Arkusz spisu z natury
    Podstawą dokonywania spisu z natury jest arkusz spisowy. Przyjęło się, że powinien on zawierać co najmniej:
a) informacje organizacyjne:

b) zapisy dokonywane w trakcie spisu:

c) zapisy związane z zakończeniem spisu z natury:

Błędy podczas spisu
    Przesłanek unieważnienia spisu z natury może być kilka. Najpoważniejszym zarzutem jest oczywiście wspomniana już wcześniej dostępność do systemowych wielkości magazynowych. W takim przypadku trudno mówić o spisie z natury – jest to bowiem raczej potwierdzenie stanu niż inwentaryzacja. Znając wielkości, które mają być otrzymane ryzyko nieprawidłowego zliczenia wzrasta wielokrotnie. Zespoły spisowe mogą również zaniechać spisu i przepisać wielkości z ewidencji. Dlatego każdorazowo w przypadku dostępności do stanów magazynowych spis z natury powinien zostać powtórzony. Taką decyzję podejmuje kierownik jednostki lub osoba przez niego delegowana.

    Inną przyczyną podważenia spisu z natury jest brak możliwości ustalenia rzeczywistej ilości w przypadku stałego dostępu do magazynu. Idealnym rozwiązaniem jest zaniechanie wydawania i przyjmowania z i do magazynu na czas spisu, aczkolwiek w wielu jednostkach jest to niemożliwe. Rozwiązaniem w takich przypadkach może być załączanie do arkuszy spisowych dowodów RW lub PZ potwierdzających rozchód lub przychód w trakcie spisu lub ustanowienie tymczasowego magazynu, wydzielonego tylko na czas spisu. Należy dopilnować by dokumenty te przedstawiały wiarygodne wielkości. Składniki objęte przychodami lub rozchodami podczas spisu z natury powinny podlegać szczególnemu nadzorowi ze strony kontrolera. 

    Do ważnych przyczyn zakwestionowania poprawności spisu z natury może być również dokonywanie zliczeń nie przez zespoły spisowe, lecz przez osoby odpowiedzialne za mienie (magazynierów, kasjera). W takim przypadku możliwe jest świadome ukrycie rzeczywistej ilości np. poprzez wskazanie nieprawidłowej ilości zbiorczej np. z opakowania. Spis każdorazowo powinien być dokonywany przez zespoły spisowe. Osoba odpowiedzialna ma za zadanie wskazać oznaczenie składnika majątku, jego jednostkę oraz sposób pakowania w większe ilości. Powinien również weryfikować na bieżąco pracę zespołu, gdyż jest on odpowiedzialny za inwentaryzowane mienie.

    Sam spis nie powinien ograniczać się do ustalenia faktycznej ilości. Dokonując przeglądu wszystkich składników majątku należy pokusić się o ustalenie ich faktycznej przydatności. Dla rzeczowych składników majątku (środków trwałych) należy ustalić ich przydatność do dalszego użytkowania (czy nie są połamane, nadmiernie zniszczone, zużyte technologicznie). Materiały i towary muszą zostać zinwentaryzowane główne pod względem ich terminu przydatności, uszkodzenia oraz „zestarzenia się”. Odpowiednie zapisy powinny zostać umieszczone w arkuszu spisu z natury w pozycji „uwagi”.

    Organizacja magazynu może uniemożliwiać równoczesne spisanie wszystkich sztuk danego składnika i wpisanie ich w jedną pozycję arkusza spisowego. Pojedyncze sztuki mogą znajdować się w magazynie podręcznym, a zbiorcze opakowania w innych, czasami odległych, pomieszczeniach. W takim przypadku możliwe są następujące rozwiązania:

Inwentaryzacja a zarządzanie
    Ważnym etapem inwentaryzacji jest przeniesienie jej wyników na pole zarządzania firmą. Inwentaryzacja jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem dla jednostki i trudno nie oczekiwać od niej czegoś więcej niż tylko wypełnienia wymogów ustawy o rachunkowości.

Wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji, z punktu widzenia zarządzania firmą, mogą być na przykład:

    Jak widać główne informacje płyną z inwentaryzacji dokonywanej w drodze spisu z natury. Dlatego jest bardzo ważne, aby właśnie w tym elemencie inwentaryzacji dołożyć wszelakich starań, by wnioski nie zostały przemilczane lub zlekceważone.

WAŻNE


Piotr Rybicki
biegły rewident

Tagi: spis natury remament
Źródło: opracowanie eksperta, © DlaFirmy.info.pl
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
~IT
2010-04-21 16:42:08

Nie mogę zgodzić się z autorem tekstu, iż ideą spisu z natury jest poprawienie funkcjonowania firmy. Ustawodawca dąży do kontroli absolutnej nad ewidencją majątków przedsiębiorców. Do czego to może zostać wykorzystane:
- na wypadek wojny, wiadomo co komu zabrać
- dostęp do danych nieraz poufnych, co może rodzić zagrożenie wycieku informacji i wytworzenia przewagi konkurencyjnej zgodnie z zasadą "inspektor też człowiek"
- jedna z metod szacowania przyszłego PKB, zapasów
- czy podnieść podatki, czy nie

~JKF
2010-02-18 14:43:22

Do tematu inwentaryzacji większość podchodzi jak do jeża, bo jest to kłopotliwy obowiązek, bo zabiera czas którego dziś i tak niewiele mamy, bo często kończy się trudnym rozliczeniem. Firma w której pracuje od lat zajmuje się inwentaryzacjami i rozliczaniem spisów z natury. JKF to nie tylko solidny partner, ale też doradca. Mając sporą wiedzę z tego zakresu chętnie udzielamy wsparcia nawet w najmniejszych kłopotach. Zapraszam do kontaktu, pomogę - podpowiem - poduczę.
aleksandra@jkf.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE