Kalendarz wydarzeń
Grudzień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Zmiany w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze


Wiadomości | Finanse 2009-05-25 09:55:32

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Z dniem 2 maja 2009 r. weszły w życie zmiany do ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Brzmienie nowych przepisów będzie miało zastosowanie do spraw, w których ogłoszono upadłość przed wejściem w życie znowelizowanej wersji.

Przepisy tej ustawy stosuje się już nie do dłużników będących przedsiębiorcami, a do przedsiębiorców w rozumieniu kc, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Z ust. 2 art.5 usunięto zapis o zastosowaniu ustawy do oddziałów banków zagranicznych.

Dotychczasowy art. 8 został poszerzony o zapis dotyczący osób, które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych, co oznacza możliwość żądania ogłoszenia również ich upadłości, pod warunkiem, że od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął jeszcze rok.

W zakresie podstaw ogłoszenia upadłości, tj. art. 11 czyli definicji dłużnika niewypłacalnego dokonano zmiany poprzez doprecyzowanie kogo należy za takiego uważać. Obecnie, dłużnika uważa się za niewypłacalnego jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Jeżeli doszło by do zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego obecnie zmiana ta będzie wymagała obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Pojawił się zapis, art. 26a, zgodnie z którym, sąd upadłościowy może ustanowić kuratora np. dla dłużnika nie mającego zdolności procesowej (czyli zdolności do samodzielnego podejmowania czynności procesowych jak choćby zdolność do zaskarżania orzeczeń sądowych) czy dłużnika za którego nie działa przedstawiciel ustawowy. Jego wynagrodzenie ustalane jest przez sąd w wysokości stosownej do nakładu pracy. Jednak tego rodzaju postanowienie jest zaskarżalne.

Nowelizacja wprowadziła także termin na rozpoznanie zażalenia na postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości - wynosi on 1 miesiąc od dnia przedstawienia akt sprawy sądowi drugiej instancji.

W przepisie, który mówi o tym, że w stosunku do dłużnika nie stosuje się przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych, dodano zapis zgodnie z którym, od wnioskodawcy o ogłoszenie upadłości sąd może zażądać zaliczki na koszty postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości - pod rygorem odrzucenia wniosku. Postanowienie w tym przedmiocie jest niezaskarżalne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wnioskodawcą jest sam dłużnik.

W zakresie zabezpieczenia majątku dłużnika również poczyniono pewne zmiany. Istotną jest ta, że w wypadku, gdy wnioskodawcą jest sam dłużnik, sąd dokonuje zabezpieczenia jego majątku z urzędu - a więc już nie samego postępowania zabezpieczającego. Z kolei zabezpieczenie jego majątku może polegać na ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego.
W przedmiocie zabezpieczenia sąd orzeka niezwłocznie.

Spośród innych sposobów zabezpieczenia sąd ma możliwość ustanowienia zarządu przymusowego jako najsurowszego środka zabezpieczającego, jeżeli zachodzi obawa, że dłużnik będzie ukrywał swój majątek. W znowelizowanym brzmieniu m.in. art. 40 nie ma zapisu, który obligowałby zarządcę do niezwłocznego składania wniosku o wpis do KRS.

Nowelizacja sprecyzowała datę upadłości.
Dotychczas z art. 52 wynikało, że data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości. W tej chwili, dodatkowo dokonano zapisu regulującego przypadek wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości po ponownym rozpoznaniu sprawy w następstwie uchylenia postanowienia przez sąd drugiej instancji. W takim przypadku bowiem, za datę upadłości uważa się datę wydania pierwszego postanowienia o ogłoszeni upadłości.

Po ogłoszeniu upadłości, w zależności od sposobu jej prowadzenia, przedsiębiorca będzie w obrocie występował pod swoją dotychczasową firmą z dodatkiem ,,w upadłości likwidacyjnej” lub ,,w upadłości układowej”.

Nowelizacja zmieniła zakres mienia niewchodzącego do masy upadłości ograniczając je do mienia, które jest wyłączone od egzekucji wg kpc oraz wynagrodzenia za pracę upadłego w części nie podlegającej zajęciu.

Natomiast dopiero uchwała wierzycieli może wyłączyć z masy inne składniki mienia upadłego.

Poszerzono zakres dotyczący obciążeń składników masy upadłości, których po ogłoszeniu upadłości ustanawiać nie można, o hipotekę i hipotekę morską, jednocześnie z wyznaczeniem okresu do którego ten zapis zastosowani nie będzie mieć, a wpis w księdze wieczystej lub stosownym rejestrze w razie niezgodności z przepisami będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Nowelizacja w art. 125 reguluje problem ustanawiania rozdzielności majątkowej między małżonkami. Dokonana przez sąd w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczna w stosunku do masy upadłości , chyba, że pozew w tym przedmiocie został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
Podobnie, w przypadku rozdzielności wskutek rozwodu, separacji lub ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

W dalszej mierze obszernie znowelizowano reguły dotyczące głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz tematykę postępowania naprawczego.

Ponadto w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997r. O Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Z 2007r. Nr 168, poz. 1186, z 2008r. Nr 141,poz. 888 oraz z 2009r. Nr 18,poz. 97) znowelizowano zapisy dotyczące umieszczanych danych w dziale 4,5 i 6 rejestru przedsiębiorców.

Oznacza to m.in., że dodanie do firmy oznaczenia ,,w upadłości likwidacyjnej” albo w ,,upadłości układowej” dokonuje się z urzędu. W  dziale 4 rejestru zamieszcza się informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego i jego zmianach. Informacje o zawieszeniu prowadzonych przeciwko dłużnikowi egzekucji oraz o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Andrzej Gembala – Radca Prawny

Tagi: prawo upadłość dłużnik
Źródło: Dziennik Ustaw
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE