Kalendarz wydarzeń
Sierpień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Edukacja dla lepszego jutra


Wiadomości | Dotacje 2008-12-23 10:01:26

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Rezultaty projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w dużym stopniu zależą od jakości dokumentów programowych i tego, czy właściwie zidentyfikowano problemy i bariery rozwoju regionu. Województwo warmińsko-mazurskie upatruje szansy w wychowaniu nowego pokolenia w duchu kreatywności i przedsiębiorczości. Pomóc w tym ma regionalny komponent programu Kapitał Ludzki.

Koniec roku przynosi różnego rodzaju podsumowania, w związku z tym warto także podsumowywać efekty, jakie przynosi wdrażanie funduszy unijnych. W niniejszym tekście przyjrzymy się skali oraz pozytywnym skutkom realizowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w województwie warmińsko-mazurskim. Takiemu podsumowaniu sprzyja konferencja „Edukacja dla lepszego jutra” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w grudniu 2008 r., rok po ogłoszeniu pierwszego konkursu w ramach PO KL.

Punkt wyjścia
Już po pierwszym roku wdrażania PO KL daje się zauważyć, że władze województwa warmińsko-mazurskiego bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, ile korzyści można odnieść z właściwego gospodarowania powierzonymi środkami i że może to być istotny czynnik warunkujący rozwój województwa, którego dane makroekonomiczne są gorsze niż przeciętne dla całego kraju. Stopa bezrobocia wynosząca 15,4%, wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 2575 zł czy produkt krajowy brutto na poziomie 76,5% średniej krajowej (wg GUS) – te dane oddają aktualną pozycję gospodarczą regionu. Świadczą o tym, że sytuacja jest trudna i wszystkie działania na rzecz poprawy konkurencyjności oraz warunków życia ludności powinny przynosić wymierne korzyści. Co jednak bardzo ważne, program Kapitał Ludzki nie jest traktowany fragmentarycznie, plan jego wdrażania jest spójny, a projekty kwalifikowane są z perspektywy dobrze opracowanej strategii.

Cele i efekty
W strategia wdrażania PO KL w województwie na lata 2007-2013 jasno określono cele, których realizacja wydaje się ambitnym zadaniem. Jednakże biorąc pod uwagę osiągane już na tym etapie wskaźniki, można stwierdzić, że cele te są całkowicie realne. Założono działania skierowane zarówno do osób nieaktywnych zawodowo, pracowników instytucji otoczenia biznesu, a także bezpośrednio do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Przyjęte wskaźniki zakładają między innymi udział niemal 60 tys. osób w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, uczących efektywnego poszukiwania pracy oraz planowania kariery. 42 tys. mieszkańców województwa uzyska wsparcie szkoleniowe z zakresu aktywnej integracji. Zaplanowano, że ponad 4300 osób otrzyma środki na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a ponad 5400 firm otrzyma wsparcie w postaci doradztwa i szkoleń związanych z prowadzoną działalnością. Powinno zostać zrealizowanych 26 lokalnych projektów promujących aktywność zawodową na obszarach wiejskich oraz 97 inicjatyw mających na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnych.

Ważnych elementem warunkującym sukces działań będzie przygotowanie 290 pracowników publicznych służb zatrudnienia, których zadaniem będzie radzenie sobie z najpoważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed rynkiem pracy w województwie. A wyzwań tych jest dużo, m.in. strukturalne bezrobocie, niedostosowanie kompetencji zawodowych do wymogów współczesnego rynku pracy, nisko rozwinięta kultura przedsiębiorczości. Wsparcie w postaci stypendiów uzyskają także doktoranci kluczowych, z punktu widzenia rozwoju województwa, kierunków studiów.

Przytoczone powyżej liczby nie zawierają pełnego katalogu wskaźników, dają jednak pogląd, jak duża część mieszkańców regionu bezpośrednio lub pośrednio skorzysta z unijnych funduszy. Dotychczasowe krajowe statystyki PO KL pokazują ponadprzeciętną jakość wdrażania programu w województwie. Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opublikowanych w połowie października 2008 r., w województwie warmińsko-mazurskim zanotowano największą liczbę uczestników projektów PO KL, która wynosiła wówczas ponad 8300 osób. Dla porównania drugie w rankingu województwo śląskie zgromadziło nieco ponad 7100 beneficjentów ostatecznych, a aż osiem województw nie przekroczyło tysiąca osób lub wręcz nie rozpoczęło procesów szkoleniowych. Pozostałe rankingi także wskazują na wyższe niż średnia krajowa zaawansowanie procesu wdrażania PO KL.

Od przedszkola do uniwersytetu
Strategia wdrażania PO KL zawiera bardzo różnorodne działania, u których podstaw leżą gruntowne badania społeczne, uwzględniające zmieniające się uwarunkowania i potrzeby rozwojowe mieszkańców. Jako źródło potencjalnego wzrostu upatruje się edukację i kształtowanie postaw społecznych, tj.: kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność. Stąd też główny nacisk w projektach kładzie się na budowę systemowych rozwiązań, a nie jednorazowe przedsięwzięcia. Wspomniana na wstępie konferencja w bardzo interesujący sposób zaprezentowała projekty już realizowane. Nadano jej bardzo wyjątkową konstrukcję – kolejni prelegenci charakteryzowali metody i narzędzia budowania postaw przedsiębiorczych od edukacji na etapie przedszkolnym poprzez szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, średnie, aż do poziomu szkoły wyższej.

Omówione w trakcie konferencji rozwiązania były tym bardziej interesujące, że nie wywodziły się jedynie z teorii, ale były poparte efektami realizowanych projektów, których tytuły brzmią niestandardowo. Interesującym przykładem jest chociażby „Mogę wiele, tylko mi pomóż”, projekt skierowany do dzieci w wieku 3-5 lat, które będą mogły korzystać z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, w tym muzyczno-wokalnych, ruchowych, komputerowych wspomagających wszechstronny rozwój oraz edukacji regionalnej. W ramach projektu odbędą się także zajęcia dla opiekunów.

Tego typu projektów skierowanych do dzieci jest w województwie znacznie więcej. Innym ciekawym przykładem jest „Jestem mądry, dobry i potrafię”. Jego celem jest pozytywna motywacja dzieci przezwyciężanie ich niskiej samooceny. U podłoża tego oraz mu podobnych projektów leży przekonanie, że kształtowanie cech ogólnych, takich jak pewność siebie, samodzielność oraz bardziej szczegółowych, ukierunkowanych na przyszłe życie zawodowe, takich jak przedsiębiorczość, zaangażowanie i kreatywność należy kształtować od najmłodszych lat. Od tego, jak dziś kształcimy najmłodszych, będzie zależeć potencjał kadr i konkurencyjność województwa w przyszłości. W tym kontekście ważnym aspektem podejmowanych działań jest tworzenie poczucia więzi z regionem.

Wykreować popyt na innowacje
Podobne projekty są skierowane do starszych dzieci i młodzieży, które mogą uczestniczyć w działaniach dających nowe umiejętności zawodowe oraz podnosi ich kompetencje. Bardzo istotnym elementem jest promowanie innowacji i postaw przedsiębiorczych. Dla rozwoju regionu konieczna jest intensyfikacja działań na rzecz współpracy środowisk naukowych z biznesem. – Właśnie współpraca między przedsiębiorcami a uczelniami jest jednym z głównych warunków istnienia konkurencyjności regionu – zaznacza Michał Opieczyński, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – Ważnym zadaniem jest rozwijanie i wzmacnianie tej współpracy. Chodzi o to, by wiedza o nowych technologiach trafiała do firm, tak by mogły one wprowadzać innowacje, nowe produkty i konkurować tymi produktami na rynku europejskim, bo z tego właśnie bierze się zysk. Wyzwaniem jest podniesienie wskaźników dotyczących nakładów na B+R ponoszonych zarówno w jednostek naukowo-badawczych, jak i wśród firm. Wówczas więcej firm będzie kupować innowacje i korzystać z usług zewnętrznych, a to się przekłada na konkurencyjność.

W tworzeniu firm akademickich Michał Opieczyński także widzi potencjał rozwoju województwa. Pośród nich wyróżnia dwie grupy: takie, które są niezależne od uczelni, lub takie, które powstają na terenie uczelni bądź uczelnia posiada w nich pakiet udziałów. Firmy te, posiłkując się wiedzą uczelni, działają na rzecz zleceniodawców zewnętrznych, generując dochód. Co bardzo ważne, takie formy współpracy już funkcjonują.

– Dobrym przykładem jest wykorzystywanie przez doktorantów bądź studentów aparatury uczelni do testów biotechnologicznych i pracy badawczo-rozwojowej w celu opracowania w bardzo krótkim czasie testu na niektóre choroby – mówi Michał Opieczyński. – Proces wyhodowania bakterii w sposób tradycyjny zajmuje trzy dni, natomiast te testy zostały opracowane tak, że sprawdzają to w ciągu godziny lub dwóch. Firma, oferując badania laboratoryjne, wieczorem zbiera próbki, a rano zleceniodawcy otrzymują wyniki. Pracownik naukowy prowadzi taką firmę, wykorzystując po części aparaturę badawczo-rozwojową uczelni. Zarabia na tym i uczelnia, i student.

Do środowiska naukowego skierowany jest m.in. projekt stypendialny „Dr INNO”. Zakłada udzielenie stypendiów 50 doktorantom i pracownikom naukowym, których wyniki prac przyczynią się do rozwoju kluczowych dziedzin gospodarki regionu, a jego głównym celem jest zwiększenie i zróżnicowanie podaży technologicznej poprzez między innymi rozszerzanie profilu badawczego jednostek naukowych. W ramach projektu zachęca się młodych naukowców do podejmowania nowatorskich projektów badawczych, na które jest zapotrzebowanie w regionie.

Wyzwania jutra
Co jeszcze można powiedzieć o celach i działaniach, które początkowo zostały zdefiniowane w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie warmińsko-mazurskim, a dziś są z sukcesem wdrażane? Przede wszystkim układają się w logiczną całość. Na ich pozytywne skutki trzeba będzie wprawdzie poczekać jeszcze kilka kolejnych lat. Istotne jest to, że wspomniane powyżej tylko niektóre z już wytworzonych dobrych praktyk powstały w bardzo krótkim czasie. Dzięki temu region zyskał kapitał projektowy, którego pozostałe województwa mogą zazdrościć.

Teraz jest czas na korygowanie błędów, rozszerzanie skali i poszukiwania kolejnych sposobów na budowanie potencjału kadr województwa. Pisząc o projektach, nie można zapomnieć, że ich trafność wynika z odpowiednio zdefiniowanych dokumentów programowych identyfikujących realne problemy i bariery, pociągające za sobą precyzyjnie określone propozycje działań. Wreszcie warto zaznaczyć, że wspomniane dokumenty powstały dzięki pracy dobrze dobranego, fachowego i zaangażowanego w temat zespołu Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Konferencja „Edukacja dla lepszego jutra” była pozytywnym i budującym doświadczeniem.

Monika Mardas-Brzezińska
Teksty dostarcza Smartlink

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: obszar metoda teren doradztwo plan umiejętności społeczne rozwiązania środowisko jednostka praktyka urząd szkolenia 2013 wiedza problem rzecz wynik województwo życie produkt sektor kraj dane godzina realizacja rozwój ministerstwo innowacja instytucja technologia projekty konferencja działania wzrost dokument przedsiębiorczości przedsiębiorców firma praca rok projekt pracownik fundusz program działalności 2007 cel rynek przedsiębiorstw europejski 2008 należy gospodarka
Źródło: www.pi.gov.pl
Opracowano we współpracy z:
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw
http://gapp.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE