Kalendarz wydarzeń
Lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Prawo zamówień publicznych do korekty


Wiadomości | Zarządzanie 2008-07-17 09:15:37

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Konfederacja Pracodawców Polskich skierowała do senatora Tomasza Misiaka, przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, opinię w sprawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Eksperci oceniają ją jako dobrą ale wymagającą jeszcze pewnych poprawek.

Ustawa regulująca kwestie zamówień publicznych jest dla pracodawców jednym z najważniejszych aktów prawnych. Dlatego też, KPP popiera zaproponowane przez rząd i przyjęte przez Sejm zmiany do ustawy. Zdaniem ekspertów usprawnią one proces dysponowania środkami publicznymi, pomogą przedsiębiorcom w większym stopniu niż dotychczas korzystać ze środków unijnych.

Jednocześnie jednak, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, KPP dostrzega potrzebę wyraźnego dopuszczenia możliwości wypowiedzenia przez wykonawcę umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe. Kolejna, równie istotna kwestia według ekspertów, dotyczy przyspieszenia korespondencji w sprawach protestów i odwołań poprzez dopuszczenie możliwości składania ich w formie elektronicznej (a w wypadku protestu, za zgodą zamawiającego, również faksu).

Administracja publiczna jest głównym dysponentem finansowych środków publicznych. Ustawa Prawo zamówień publicznych, regulująca sposób udzielania zamówień przez państwo ma za zadanie zapobiec ich przyznawaniu w sposób lekkomyślny, nierozważny czy wręcz „po uważaniu”. Ma zapewnić ekonomiczne i racjonalne zakupy dóbr i usług aby środki, którymi dysponuje państwo były wykorzystane jak najlepiej. Z drugiej strony chodzi o zagwarantowanie wykonawcom, że oferty wybierane będą w oparciu o kryteria merytoryczne, a nie na podstawie niejasnych preferencji.

Dlatego KPP proponuje wyraźne dopuszczenie możliwości wypowiedzenia przez wykonawcę umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe. Zamawiający mają dziś dużą dowolność w kształtowaniu treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego, co prowadzi do tego, że umowy mają charakter adhezyjny i, zdaniem ekspertów, zbyt często są korzystne jedynie dla zamawiającego.

KPP przypomina, że tego typu umowy nie mogą być zawierane w oderwaniu od realiów rynkowych. Poza sektorem zamówień publicznych możliwość ich wypowiedzenia jest standardem. Nie występuje tu problem rozliczeń umów w toku, ponieważ są rozliczane okresowo (najczęściej w cyklu miesięcznym). Daje to możliwość przeniesienia realizacji zamówienia na innego wykonawcę bez ryzyka poniesienia straty przez zamawiającego. Możliwość stosowania wydłużonego okresu wypowiedzenia do 6 miesięcy daje zamawiającemu swobodę przeprowadzenia kolejnego przetargu.

Przerzucanie całego ryzyka związanego ze wzrostem kosztów kontraktu w trakcie jego trwania na wykonawcę jest, zdaniem KPP, nieuzasadnione. A ryzyko takie stało się realne w ostatnich latach już kilkukrotnie, np. przy zmianie stawek VAT, znacznym i nieprzewidywalnym dla pracodawców wzroście wynagrodzeń czy gwałtownej zmianie cen surowców.

Wprowadzenie wskazywanej przez KPP zmiany wiąże się z koniecznością modyfikacji treści art. 4 ust. 3 nowelizacji ustawy Pzp, w odniesieniu do umów, które już są realizowane. Przepis ten powinien stanowić, że "Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie zmian stosuje się przepisy dotychczasowe". Jeżeli umowy takie mają obowiązywać dłużej niż rok, w pewnych okolicznościach mogą być wypowiedziane. Ma do tego prawo wykonawca, byleby zachował 3 miesięczny okres wypowiedzenia.

W opinii KPP w systemie zamówień publicznych szczególne znaczenie ma przyspieszenie korespondencji w zakresie protestów i odwołań. Można to zrealizować właśnie przez dopuszczenie ich składania drogą elektroniczną, oczywiście z zastosowaniem tzw. bezpiecznego podpisu, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Równie ważną formą powinien być faks jeśli tylko zgodzi się na nią zamawiający. System informatyczny Urzędu Zamówień Publicznych, po otrzymaniu odwołania przesłanego na swój adres elektroniczny, miałby automatycznie generować i zwrotnie odsyłać zamawiającemu potwierdzenie doręczenia.

KPP zwraca uwagę, że usprawnienie i przyspieszenie obiegu dokumentów przyczyni się do skrócenia czasu potrzebnego do rozstrzygnięcia postępowań. Proponowane rozwiązanie nie będzie obciążeniem dla zamawiających, którzy i tak powszechnie korzystają z poczty elektronicznej. Pozwoli natomiast do maksimum ograniczyć sytuacje, w których zamawiający nie otrzymuje w terminie kopii odwołania. Obecnie zaś ok. 18 % odwołań trafiających do rozpoznania przez Krajową Izbę Odwoławczą, jest odrzucanych z przyczyn formalnych. Bardzo często chodzi właśnie o niedoręczenie zamawiającemu kopii odwołania lub doręczenia jej po terminie.

Tagi: przedmiot umowy świadczenia ekspert ryzyko komisja oferta stawka problem zakup życie nowelizacja sektor realizacja możliwości cena wzrost koszty pomoc rok prawo ustawa polski umowa vat termin gospodarka system
Źródło: egospodarka.pl
Opracowano we współpracy z:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
http://garr.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE