Kalendarz wydarzeń
Lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Unijne dotacje na "Najlepsze dostępne techniki"


Wiadomości | Dotacje 2008-07-08 08:39:34

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Program Infrastruktura i Środowisko jest jednym z narzędzi, które pomogą w wypełnieniu zobowiązań akcesyjnych Polski w obszarze ochrony środowiska. Projekty inwestycyjne, które pozwolą przedsiębiorcom wdrożyć tzw. Najlepsze Dostępne Techniki, a przez to dostosować się do wymogów dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC), mogą otrzymać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 4.3 PO Infrastruktura i Środowisko.

Najlepsze Dostępne Techniki (ang. Best Available Techniques) zapobiegają zanieczyszczeniom lub je minimalizują, pozwalają na efektywne zastosowanie i są uzasadnione ekonomicznie. BAT nie wskazuje rodzaju urządzenia, czy też konkretnej technologii, lecz zgodnie z dyrektywą IPPC służy ustaleniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej.

Limity emisyjne określane na podstawie BAT muszą brać pod uwagę techniczną charakterystykę instalacji, jej lokalizację geograficzną i lokalne warunki środowiskowe. Najlepsze Dostępne Techniki charakteryzują się zaawansowanym poziomem technologii i najwyższym stopniem rozwoju działalności, efektywnością (z uwzględnieniem warunków technicznych i ekonomicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska), możliwością praktycznego zastosowania.

Jak było, jak jest


Zanieczyszczeniom można zapobiegać poprzez stosowanie surowców i produktów przyjaznych środowisku (podlegających wtórnemu wykorzystaniu, o długim okresie życia itp.), efektywne wykorzystanie zasobów, minimalizację ilości odpadów, ich recycling i wtórne wykorzystanie. W przemyśle negatywnego wpływu na środowisko nie można uniknąć całkowicie, dlatego obok wdrażania technologii służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, konieczne jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń poprzez inwestycje w takie urządzenia jak elektrofiltry, instalacje odpylania i odsiarczania.

W okresie 2004 – 2006 proekologiczne projekty przedsiębiorców otrzymywały dofinansowanie przede wszystkim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 2.4 ,,Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska’’. Najwięcej firm ubiegało o dofinansowanie z poddziałania 2.4.1 ,,Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego’’ – w pięciu rundach zostało złożonych 159 wniosków.

Mimo iż Infrastruktura i Środowisko nie jest kontynuacją SPO WKP, to porównując IV Priorytet programu Infrastruktura i Środowisko i wspomniane działanie 2.4 SPO WKP analogie nasuwają się same – dotyczy to na przykład typów projektów.

W działaniu 4.3 PO IiŚ są to (niemalże identyczne jak w poddziałaniu 2.4.1 SPO WKP): zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie i ograniczanie ładunku zanieczyszczeń do środowiska, zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów, zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i zużycia energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT, inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia „końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji, inwestycje w celu spełnienia wymogów pozwolenia zintegrowanego.

Wsparcie nie dla wszystkich

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie przedsięwzięcia, które kwalifikowały się do dofinansowania z poddziałania 2.4.1, mogą je otrzymać z działania 4.3 programu Infrastruktura i Środowisko. Potencjalni wnioskodawcy powinni zwrócić uwagę na ograniczenie, jakim jest brak możliwości wsparcia na dostosowanie się przedsiębiorstw do standardów, dla których okres przejściowy się skończył. Szansę na dofinansowanie tracą więc na przykład przedsiębiorcy nie występujący na liście odstępstw, którzy chcą realizować inwestycje umieszczone w programach dostosowawczych wydanych wraz z pozwoleniami zintegrowanymi, ponieważ zgodnie z prawem unijnym miały być zrealizowane do 30 października ubiegłego roku.

O dotacje w ramach działania 4.3 mogą się starać przedsiębiorstwa prowadzące instalacje wymienione w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 26 lipca ,,w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości’’ oraz przedsiębiorstwa, które ze względu na planowaną rozbudowę instalacji zostaną objęte wymienionym w rozporządzeniem i będą musiały uzyskać pozwolenia zintegrowane.

W pierwszym przypadku do otrzymania pomocy uprawnia realizacja inwestycji:

- dostosowującej do wymogów BAT przez podmioty wymienione w zał. XII, rozdz. 13 Traktatu o przystąpieniu, sekcja D (Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem), punkt 1, które uzyskały pozwolenia zintegrowane wraz z indywidualnymi wiążącymi harmonogramami,

- wynikającej z harmonogramu, będącego częścią pozwolenia zintegrowanego,

- polegającej na wprowadzaniu rozwiązań zapewniających osiągnięcie niższych wartości emisji niż te, które wynikają z BAT i które zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym.

Nie więcej niż 20 mln zł

Ze wsparcia wyłączone są instalacje w gospodarce odpadami komunalnymi oraz inwestycje w zakresie budowy i przebudowy jednostek wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji. Limity pomocy publicznej dla działania 4.3 zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 22 grudnia 2006 r. ,,w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska’’ (pomoc regionalna) oraz w rozporządzeniu ministra środowiska z 7 listopada 2007 r. ,,w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik’’ (pomoc horyzontalna).

Program pomocy horyzontalnej obejmuje tylko inwestycje realizowane przez podmioty wymienione na liście odstępstw. Wysokość dofinansowania ze środków EFRR może wynieść maksymalnie 30 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej jednak niż 20 mln zł. Pierwszy konkurs dla pięciu działań IV Priorytetu, w tym działania 4.3, został ogłoszony 30 maja br. Dwa dni wcześniej ukazał się zaktualizowany ,,Szczegółowy opis priorytetów PO IiŚ’’.

Wśród zmian w dokumencie warto zwrócić uwagę na łagodniejsze potraktowanie dużych przedsiębiorstw. Mają one szansę na otrzymanie wsparcia dla projektów o wartości całkowitej mniejszej niż 8 mln zł. Takie ograniczenie dotyczy tylko małych i średnich przedsiębiorstw, które o dofinansowanie na mniejsze inwestycje mogą aplikować do regionalnych programów operacyjnych (zgodnie z linią demarkacyjną).

Wnioski wstępne można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 21 lipca br. Ocena wniosku wstępnego kończy się wydaniem potwierdzenia o zasadniczej zgodności z celem i zakresem działania oraz przepisami o pomocy publicznej – innymi słowy weryfikowane są kryteria dostępu.

Jaki efekt ekologiczny?

We wniosku wstępnym należy określić – obok podstawowych informacji o wnioskodawcy – cele, zakres i etapy przedsięwzięcia, wysokość wydatków oraz przewidywany efekt ekologiczny w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska. Obliczanie efektu ekologicznego dla działań IV Priorytetu programu Infrastruktura i Środowisko będzie podobne jak w działaniu 2.4 SPO WKP. Aby obliczyć efekt ekologiczny należy ustalić średnioroczne ilości zanieczyszczeń, które zostaną zredukowane lub których uda się uniknąć dzięki realizacji inwestycji, a następnie przypisać do nich opłaty ekologiczne.

Odpowiednikiem UWKK jest wskaźnik efektywności kosztowej WK (suma iloczynów opłat i ilości czynników oddziaływania na środowisko, dzielona przez roczne koszty inwestycji - nakłady i koszty eksploatacyjne). Pozytywne przejście pierwszego etapu uprawnia do złożenia właściwego wniosku wraz z załącznikami: wnioskiem szczegółowym, studium wykonalności i analizą kosztów i korzyści, dokumentacją dotyczącą wpływu projektu na środowisko, dokumentami dotyczącymi procedury zawierania umów oraz oświadczeniami.

W ostatnim czasie sporo zamieszania wprowadziła sprawa niezgodności krajowych przepisów dotyczących ocen oddziaływania inwestycji na środowisko z dyrektywą Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. Do czasu wejścia w życie znowelizowanych polskich przepisów obowiązują przejściowe „Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”, podpisane 3 czerwca br. przez minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską (o sprawie można przeczytać szerzej w odrębnym artykule FE).

Na działanie ,,Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik’’ zostało przeznaczonych 55 mln euro. Biorąc pod uwagę potrzeby przedsiębiorców to bardzo mała kwota. Myślę, że wniosków złożonych do działania 4.3 będzie sporo, podobnie jak w ubiegłych latach do poddziałania 2.4.1.

Katarzyna Lukoszek
dyrektor ds. marketingu
Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ,,ENERGOPOMIAR’’

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: obszar limit umowy procedura ryzyko działanie środowisko rachunek jednostka opłaty ocena wysokość wsparcia życie 2004 unia realizacja możliwości wartość ochrona przedsiębiorstwa technologia projekty przepisy 2006 warunek działania wzrost kontrola dokument kwota koszty przedsiębiorcy inwestycja pomoc dotacja przedsiębiorców firma rok projekt prawo polski informacja fundusz program działalności polska 2007 cel wniosek przedsiębiorstw przypadek koszt europejski należy gospodarka euro
Źródło: bankier.pl
Opracowano we współpracy z:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
http://garr.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE