Kalendarz wydarzeń
Wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Nowe zasady kwalifikowania wydatków


Wiadomości | Dotacje 2008-03-27 13:14:00

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Od 10 marca 2008 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nowe rozwiązania w zakresie kwalifikowania wydatków usprawniają system realizacji i rozliczania projektów, m.in. poprzez umożliwienie ryczałtowego rozliczania kosztów pośrednich projektu. Natomiast wyłączają z katalogu wydatków kwalifikowalnych wpłaty na PFRON.

Co można wliczyć do kosztów pośrednich?

Koszty pośrednie stanowią taką część kosztów beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania będącego wynikiem realizowanego projektu. Koszty pośrednie mogą obejmować wyłącznie następujące koszty administracyjne:

Wymienione powyżej koszty stanowią katalog zamknięty. Oznacza to, że beneficjent może wliczyć do kosztów pośrednich tylko te, które zostały wymienione.

Rozliczanie kosztów pośrednich

Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby: ryczałtowo i na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Beneficjent sam dokonuje wyboru jednego ze sposobów rozliczania przed złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

W przypadku rozliczania ryczałtowego beneficjenta obowiązują określone limity. Dla projektów o wartości do 2 mln zł ryczałt ten wynosi do 20% kosztów bezpośrednich. O 5 punktów procentowych maleje ryczałt dla projektów o wartości od 2 do 5 mln zł. Dla projektów powyżej 5 mln zł ryczałt ten wynosi do 10% kosztów bezpośrednich. Właściwy limit procentowy beneficjent określa na etapie konstruowania budżetu projektu. Jeśli projekt zostanie pozytywnie oceniony i zostanie zakwalifikowany do wsparcia, procentowy limit kosztów pośrednich zostanie wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Limit ten będzie podstawą do rozliczenia kosztów pośrednich we wniosku o płatność w zależności od wysokości przedstawionych do rozliczenia wydatków bezpośrednich.

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione. Beneficjent nie musi zbierać i opisywać dokumentów księgowych dla udowodnienia, że zostały one poniesione. W związku z tym, że nie ma obowiązku gromadzenia faktur, rachunków, dokumenty te nie będą podlegały kontroli.

Jeśli beneficjent zdecyduje się na rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, to wykazuje wartość poniesionych wydatków pośrednich we wniosku o płatność do wysokości łącznej określonej w zatwierdzonym budżecie projektu. W tym przypadku dla ustalenia wartości kosztów pośrednich nie stosuje się stawek ryczałtowych. W przeciwieństwie do poprzedniej formy rozliczania, tutaj beneficjent ma obowiązek udokumentowania poniesionych wydatków, które zostały wykazane w budżecie projektu jako wydatki pośrednie.

Niezależnie od tego, którą metodę rozliczania wydatków wybierze beneficjent, w załączonym do wniosku budżecie trzeba będzie przedstawić uzasadnienie wykazanej wartości kosztów pośrednich, które zamierza się w projekcie rozliczyć. W uzasadnieniu powinna być wskazana metodologia, na podstawie której beneficjent wyliczył wartość kosztów pośrednich.

Kwalifikowalność wpłat na PFRON

Do katalogu wydatków niekwalifikowalnych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” dodano wpłaty na PFRON w ramach wynagrodzenia personelu. Poprzednie rozwiązanie, które dawało możliwość wliczenia tych wpłat do wydatków kwalifikowalnych projektu mijało się z założeniami i celami PO KL oraz strategią Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie było bowiem żadnego uzasadnienia dla pokrywania ze środków EFS wpłat na PFRON. Stanowią one przecież swoistą sankcję dla pracodawców, którzy nie wywiązują się z obowiązków, jakie wchodzą w zakres polityki zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jak wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92) pracodawca, który nie osiąga określonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest zobowiązany do dokonywania obowiązkowych miesięcznych wpłat na PFRON.

Zmieniony wzór wniosku

Nowe zasady kwalifikowania wydatków mają znaczenie dla tych, którzy będą ubiegali się o dofinansowanie projektów w ramach PO KL. Natomiast przyjęcie ich do projektów, które zostały złożone do 10 marca br. w odpowiedzi na ogłoszony konkurs lub też zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym jest uzależnione od decyzji Instytucji Pośredniczącej (samorząd województwa). Zmienione zasady mogą być jednak przyjęte w ramach danego projektu wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody beneficjenta.

W wyniku zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL został zmieniony wzór wniosku o dofinansowanie projektu, a co się z tym wiąże Generator Wniosków Aplikacyjnych.

Tagi: biuro limit rozwiązania czynności jednostka opłaty polityk polityka stawka wsparcia wynik województwo decyzja wydatek realizacja wartość instytucja ochrona projekty kontrola usługi dokument faktura koszty projekt ustawa fundusz program umowa cel pracodawca wniosek zasada przypadek koszt europejski 2008 system
Źródło: Gazeta Podatkowa
Opracowano we współpracy z:
Izba Przemysłowo-Handlowa ROP
http://www.izbaph.rybnik.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE