Kalendarz wydarzeń
Sierpień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Firmowe imprezy wigilijne


Wiadomości | Szkolenia 2007-12-13 11:35:45

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

W zależności od sposobu organizacji imprezy i źródła jej finansowania różne mogą być skutki podatkowe z tego tytułu - zarówno po stronie pracodawcy jak i pracowników.

Koniec roku to czas sprzyjający integracji w firmach. To właśnie w tym okresie pracodawcy organizują różnego rodzaju imprezy wigilijne czy sylwestrowe dla swoich pracowników. Mogą one odbywać się w różnej formie – od spotkania przy choince i podzielenia się opłatkiem, czy też wypicia przysłowiowej lampki szampana, po uroczystą kolację w ekskluzywnej restauracji. Różne mogą być także źródła finansowania takiego spotkania. Pracodawca może bowiem pokryć koszty imprezy integracyjnej ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych.

Spotkanie wigilijne, a koszty uzyskania przychodów pracodawcy.
Na możliwość zaliczenia wydatków, poniesionych przez pracodawcę na imprezę integracyjną dla pracowników, do kosztów uzyskania przychodów - w pierwszej kolejności wpływa źródło finansowania tych wydatków. Mogą one pochodzić ze środków obrotowych pracodawcy lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W zależności od powyższego są one różnie traktowane przez ustawę z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwaną dalej: updof oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwaną dalej: updop.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Często pracodawcy decydują się na sfinansowanie spotkania wigilijnego ze środków zgromadzonych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych .Warto jednak zwrócić uwagę na ustawowe ograniczenia w zakresie finansowania tego typu imprezy.

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, środki z funduszu są przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z tego funduszu. Przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych ustawą. Należy jednak zwrócić uwagę na treść art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Stanowi on bowiem, iż przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Zgodnie z ust. 2 powyższego przepisu zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie.

Uwaga!
Organizacja imprezy okolicznościowej może być finansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pod warunkiem, że przyznawanie tego świadczenia uzależnione będzie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników uprawnionych do korzystania z tego funduszu.

W sytuacji, gdy spotkanie wigilijne zostanie sfinansowane ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z obowiązującym regulaminem - należy zauważyć, iż wydatki poniesione z tego tytułu nie będą stanowić kosztów podatkowych (art. 23 ust. 1 pkt 7 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 45 updop). Kosztami takimi są bowiem odpisy dokonywane przez podatnika na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b) updof i art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) updop).

Przykład
Pracodawca zorganizował spotkanie wigilijne dla pracowników w restauracji. Koszt od osoby wynosił 100 zł, przy czym pracodawca dofinansował udział w imprezie poszczególnym pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w zależności od ich statusu i sytuacji życiowej. W tej sytuacji poniesione przez pracodawcę wydatki nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności. Kosztem są bowiem odpisy dokonywane na fundusz.

Dofinansowanie ze środków obrotowych.
W przypadku natomiast sfinansowania imprezy okolicznościowej (wigilijnej) ze środków obrotowych pracodawcy, wydatki poniesione na jej organizację mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych na ogólnych zasadach. Zasady te zostały uregulowane w art. 22 ust. 1 updof oraz art. 15 ust. 1 updop. Zgodnie z treścią powyższych przepisów kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 updof i odpowiednio art. 16 ust. 1 updop. Wydatek podlega więc zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, czyli jego poniesienie ma lub może mieć wpływ na osiągane przez podatnika przychody, albo w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów oraz ma on związek z prowadzoną działalnością.

Bez wątpienia kosztami podatkowymi są również tzw. koszty pracownicze. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych. Wydatki te związane są bowiem z prowadzoną przez podatnika działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą (podatnikiem), a przez to zwiększenie efektywności ich pracy. To z kolei pozytywnie wpływa na zwiększenie przychodów pracodawcy.

Impreza wigilijna, a przychód pracownika.
Stosownie do art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Aby jednak po stronie pracownika powstał przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof, istnieć musi możliwość wyraźnego zindywidualizowania określonej części wydatku, przypadającego na danego pracownika. Przychodem pracownika są bowiem wyłącznie te świadczenia, w przypadku których możliwe jest ustalenie ich wartości w stosunku do każdego pracownika. Jeżeli nie ma możliwości określenia, w jakim stopniu poszczególni pracownicy korzystali z oferowanych świadczeń, uznać należy, iż wartość tych świadczeń nie stanowi dla nich źródła przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ze względu na brak możliwości zindywidualizowania przedmiotowych świadczeń.

W takiej sytuacji po stronie pracodawcy, ze względu na brak możliwości zindywidualizowania świadczeń, nie powstaną obowiązki płatnicze, o których mowa w art. 31 updof, polegające na obliczeniu, pobraniu i odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.

Przykład
Firma zorganizowała dla swoich pracowników spotkanie integracyjno - wigilijne. Zostało ono sfinansowane ze środków obrotowych. W imprezie miał prawo uczestniczyć każdy z pracowników. Nie sporządzono listy osób, którzy brali udział w spotkaniu. Nie jest również możliwe ustalenie, kto z pracowników i w jakim zakresie skorzystał z poczęstunku serwowanego w czasie spotkania. Menu spotkania było zróżnicowane, a potrawy nie zostały zamówione zgodnie z zasadą jedna porcja dla jednej osoby, tylko serwowano je jako „szwedzki stół”, czyli zgodnie z zasadą wolnego wyboru. Podczas spotkania podsumowano wydarzenia mijającego roku oraz omówiono plany na kolejny rok.

W przedstawionej sytuacji nie jest możliwe ustalenie przychodu przypadającego na jednego pracownika. Dlatego pracownicy nie będą obciążeni podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z inną sytuacja będziemy mieli do czynienia, jeżeli możliwe jest ustalenie przychodu uzyskanego przez każdego z pracowników. Wówczas przychód ten, jako przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 updof będzie podlegał opodatkowaniu. Płatnik będzie więc zobowiązany doliczyć wartość tego przychodu do pozostałego przychodu ze stosunku pracy i odprowadzić zaliczkę na podatek.

Przykład
W związku ze zbliżającymi się świętami pracodawca postanowił zorganizować uroczyste spotkanie z pracownikami. W tym celu sporządził listę chętnych pracowników i zarezerwował stolik w restauracji. Odpłatność była uzależniona od ilości osób i stanowiła iloczyn pracowników uczestniczących w kolacji i ustalonej ceny za osobę. Pracodawca pokrył koszty spotkania ze środków obrotowych.

W tej sytuacji możliwe jest ustalenie przychodu przypadającego na jednego pracownika. Będzie więc on stanowił dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Przychód pracownika może jednak korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Dotyczy to przypadku, gdy impreza wigilijna zostanie dofinansowana ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeżeli to nastąpi, zastosowanie będzie miał art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Zgodnie z jego treścią wolna od podatku jest wartość świadczeń rzeczowych - otrzymanych przez pracownika - sfinansowanych w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 380 zł.

Świadczenie, czy to nieodpłatne czy częściowo odpłatne, jest świadczeniem rzeczowym, jeżeli ma charakter materialny. Zorganizowanie przez pracodawcę dla pracowników imprezy (np. wigilijnej) i zakup dla nich żywności (obiadu, ciasta, owoców, napoi) stanowi świadczenie rzeczowe. Jeżeli zostało ono sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - korzysta ze zwolnienia z opodatkowania do wysokości rocznego limitu określonego w ustawie.

Podstawa prawna:
- art. 1 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 Nr 70, poz. 335. ze zm.)
- art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2000 Nr 14, poz. 176, ze zm.)
- art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b), art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 2000 Nr 54, poz. 654, ze zm.)

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: limit świadczenia plan zaliczka wysokość rzecz zakup organizacja wydatek godzina urlop możliwości wartość przepisy przychody warunek cena usługi kwota koszty pomoc firma praca rok podatek prawo ustawa pracownik fundusz działalności osoba cel podatnik pracodawca zasada przypadek koszt należy działalność
Źródło: Wskazówki podatkowe
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE