Kalendarz wydarzeń
Sierpień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Współpraca w klastrach będzie się opłacać


Wiadomości | Dotacje 2007-11-12 09:28:00

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Firmy mogą uzyskać wsparcie ze środków unijnych zarówno na samo tworzenie klastrów, jak i ich późniejszy rozwój. Nastawienie na innowacyjność oraz wsparcie powiązań przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami badawczo-rozwojowymi jest priorytetem obecnej polityki rozwojowej.

Co to jest klaster
We wszystkich programach znaleźć można środki na rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami. Jednak brak jest jednolitej definicji tego pojęcia na potrzeby tych programów. Definicja taka jest zawarta w § 13 ust. 2 rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (DzU z 2006 nr 226, poz. 1651 z późn. zm.).

Zgodnie z tą definicją przez klaster należy rozumieć przestrzenną i sektorową koncentrację co najmniej dziesięciu podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności. Wykonując działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurują i współpracują ze sobą w tych samych lub pokrewnych branżach oraz są powiązane rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy.Na potrzeby programów operacyjnych definicja ta nie jest jednak wiążąca. Poszczególne programy mogą wprowadzać odmienne regulacje dotyczące tego, kto może tworzyć klaster i jaki ma być jego kształt.

Fundusze na start
Pierwszy etap związany z tworzeniem powiązań pomiędzy firmami, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowo-badawczymi może zostać sfinansowany ze środków regionalnych programów operacyjnych. Ponieważ każde województwo samodzielnie projektowało swoje programy, zachodzą pomiędzy nimi różnice. W niektórych są działania, których sama nazwa wskazuje, że możliwe jest uzyskanie wsparcia na tworzenie klastrów (np. w woj. mazowieckim – działanie 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym”). W innych takiego wsparcia trzeba szukać poprzez działania odwołujące się do inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach lub przewidujących wsparcie szkoleń i doradztwa.

Poszukując odpowiedniego działania, należy dokładnie przestudiować program operacyjny i jego uszczegółowienie. Zaprezentowane są w nim przykładowe projekty i krąg beneficjentów, czyli podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie. Niezależnie jednak od różnic, w każdym programie można znaleźć wsparcie na rozwój lokalnych i regionalnych powiązań. Również transfer technologii i innowacyjności, wzmocnienie potencjału parków technologicznych, jednostek naukowych, stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorcami będzie przedmiotem wsparcia.

Na co pieniądze

Aby uzyskać wsparcie dla projektu ze środków funduszy strukturalnych i z budżetu państwa, współpraca firm powinna przyczyniać się do transferu wiedzy i technologii pomiędzy członkami klastra oraz do wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności działających w ramach porozumienia podmiotów.

Analizując treść programów regionalnych, można znaleźć projekty związane z inicjowaniem powiązań kooperacyjnych (wyznaczanie klastrów, tworzenie struktury organizacyjnej oraz zarządzanie nią, działania marketingowe mające na celu pozyskanie nowych uczestników, wspieranie najlepszych praktyk, tworzenie kooperacji pomiędzy członkami w celu transferu technologii). Wsparcie mogą uzyskać ponadto projekty inwestycyjne służące zapewnieniu niezbędnego zaplecza technicznego dla powiązania kooperacyjnego, w tym adaptacje pomieszczeń, zakup wyposażenia, zakup sprzętu dla działalności badawczo-rozwojowej, wspieranie działalności promotorów kooperacji, doradztwo z zakresu opracowywania planów rozwoju.

Katalog wydatków kwalifikowanych, które mogą podlegać refundacji, w każdym z programów regionalnych jest nieco inny. Jednak w każdym przypadku muszą one być zgodne z krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 2007 – 2013. Co istotne w wypadku działań inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw można liczyć na zwrot nawet 50 – 70 proc. poniesionych wydatków.

Firmy, które działają na terenie Polski wschodniej, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Oprócz możliwości, jakie dają im programy regionalne przyjęte w każdym województwie, mogą również korzystać z programu „Rozwój Polski wschodniej”. Objętych jest nim pięć województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. W tym programie na rozwój nowoczesnej gospodarki zapisano 930 mln euro. Część tych środków przeznaczono na tworzenie i rozwój przedsięwzięć kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowo-badawczymi. Poszukując środków na rozwój klastrów, należy sięgnąć do działania 1.4 „Promocja i współpraca”. Zgodnie z jego założeniami ze środków unijnych mogą być współfinansowane projekty dotyczące budowania sieci współpracy, w tym identyfikacja i rozwój klastrów. Projekty powinny przy tym dotyczyć innowacyjnej działalności gospodarczej. Ponadto minimalna wartość takiego projektu musi wynosić 2 mln złotych. Za wdrażanie i realizację działania będzie odpowiedzialna Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Współpraca ponad regionami

Istniejące klastry i sieci współpracy, które chcą dynamicznie się rozwijać, obejmując swoim zasięgiem i działaniem kolejne firmy i instytucje, mogą szukać wsparcia w programie operacyjnym „Innowacyjna gospodarka”. W jego priorytecie piątym zaplanowano do realizacji działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju klastrów o znaczeniu ponadregionalnym”. Wsparcie to zostanie przeznaczone na rozwój powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. Finansować będzie można wspólne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i doradczym, przyczyniające się do łatwiejszego transferu wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami. Podobnie jak w programach regionalnych podstawowym celem działania jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Następuje to poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy firmami a instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowo-badawczymi. Na realizację działania przewidziano 104 mln euro. Zakres dopuszczalnych wydatków w ramach projektów definiują wytyczne ministra rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG. Wśród wydatków, które przyczynią się do rozwoju klastra i mogą zostać zrefundowane, znajdują się m.in. koszty:

- przeniesienia własności nieruchomości (do 10 proc. wydatków kwalifikowanych),
- nowych środków trwałych związanych z realizacją projektu,
- robót i materiałów budowlanych,
- zakupu wartości niematerialnych lub prawnych,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji projektu,
- podróży służbowych osób uczestniczących w realizacji projektu,
- usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych,
- wynajmu i eksploatacji pomieszczeń w celach związanych z projektem,
- materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- napraw, remontów lub adaptacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizacji projektu,
- tłumaczenia oraz druku materiałów i publikacji,
- obsługi księgowej i usług prawniczych bezpośrednio związanych z realizacją przedsięwzięcia,
- zakupu lub budowy obiektów ogólnodostępnej infrastruktury badawczej, laboratorium lub miejsca do przeprowadzania testów,
- infrastruktury sieci szerokopasmowych.

Wsparcie szkoleniowe i doradcze
Dla niektórych wizja tworzenia klastrów i budowania powiązań sieciowych z firmami, z którymi na co dzień konkurują, może wydawać się czymś nienaturalnym. Jak prowadzić wspólne działania? Jakie niesie to za sobą konsekwencje, jakie szanse, a jakie zagrożenia? Jak wreszcie stworzyć klaster i od czego zacząć? To są pytania, na które trzeba znać odpowiedzi, zanim przystąpi się do współpracy z innymi firmami. I tutaj ponownie z pomocą przychodzą programy współfinansowane z funduszy strukturalnych. Odpowiedzi na te pytania można uzyskać, korzystając ze szkoleń i usług doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników oferowanych w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”. Takie szkolenia mogą wesprzeć przedsiębiorców poszukujących wiedzy, doświadczeń oraz porad w tworzeniu powiązań sieciowych z innymi przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowo-badawczymi.

W szczególności wsparcia należy szukać w działaniu 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”. Działanie będzie realizowane poprzez trzy poddziałania: 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”, 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” oraz 2.1.3 „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”. Całkowity budżet działania został ustalony na poziomie 504 mln euro. Za jego realizację będzie odpowiedzialna Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Aby poznać założenia programu, należy przestudiować szczegółowy opis działań i priorytetów. Zakres dopuszczalnych wydatków ponoszonych w ramach projektu odnaleźć można w wytycznych dotyczących zakresu kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: teren przedmiot innowacyjność doradztwo promocja działanie nieruchomości pieniądze jednostka praktyka szkolenia polityk polityka 2013 wiedza wsparcia rzecz zakup realizacja rozwój możliwości innowacja wartość instytucja technologia zwrot projekty 2006 agencja działania przedsiębiorczości przedsiębiorcy inwestycja pomoc przedsiębiorców firma projekt polski fundusz program działalności polska 2007 cel przedsiębiorstw przypadek koszt należy gospodarka euro działalność
Źródło: Rzeczpospolita
Opracowano we współpracy z:
Izba Przemysłowo-Handlowa ROP
http://www.izbaph.rybnik.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE