Kalendarz wydarzeń
Lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Opłaty za korzystanie ze środowiska


Porady ekspertów | Zarządzanie 2007-08-23 09:33:35

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią środki finansowo-prawne ochrony środowiska.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ujednoliciła zasady naliczania i uiszczania opłat, którymi zostały objęte wszystkie elementy korzystania ze środowiska, a mianowicie:

1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:- z kotłowni,
- z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, obróbka drewna, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, wędzenie itp.
-  ze spalania paliw przez środki transportu,
-  z przeładunku benzyn silnikowych,
-  z chowu lub hodowli drobiu.

2. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, tj.:- pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne,
-  wody chłodnicze,
-  wody pochodzące z chowu i hodowli ryb,
- - wody zasolone,

3. Pobór wód podziemnych, i powierzchniowych wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych,

4. Składowanie odpadów
 Do ponoszenia ww. opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:
-  przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa...
-  jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą
-   osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
-   osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy Prawo wodne.
W wypadku składowania lub magazynowania odpadów, podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat jest posiadacz odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach tzn. zarządzający składowiskiem odpadów. W zakresie składowania w miejscu na ten cel nie przeznaczonym oraz magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji, powyższy obowiązek dotyczy każdego posiadacza odpadów, który dopuszcza się naruszenia.
Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. 
Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów z eksploatacji urządzeń (zgodnie z ww. ustawą przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu). W tym drugim przypadku opłaty należy wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.


Opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, należy wnieść do końca miesiąca po upływie:
1) każdego kwartału - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od IV kwartału 2001 r. do II kwartału 2005 r.,
2) każdego półrocza - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od dnia 1 lipca 2005 r.,
którego opłata dotyczy. Stawki opłat ulegają corocznej zmianie.

W tym samym terminie podmiot zobowiązany jest do przedstawienia marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodnie z ustalonym wzorem.

Wyjątek od tej zasady dotyczy podmiotów ponoszących opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych – wnoszą oni opłatę w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca czerwca. Podmioty te przekazują wykaz do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca maja.

Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których:
1) kwartalna wysokość nie przekracza 200 zł - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od I kwartału 2002 r. do II kwartału 2005 r.,
2) półroczna wysokość nie przekracza 400 zł - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od dnia 1 lipca 2005 r.,  Jednak zwolnienie z obowiązku wniesienia kwartalnej opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia na pobór wód lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi podmiot ponosi opłaty podwyższone o:
-  w okresie od 1.01.2002 r. do 11.01.2003 r. - 500 % (wymiar x 6),
-  w okresie od 12.01.2003 r. do 31.12.2006 r. - 100 % (wymiar x 2),
-  w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2008 r. - 200 % (wymiar x 3),
-  od 1.01.2009 r. - 500 % (wymiar x 6).

Inaczej jest w przypadku opłat podwyższonych za składowanie odpadów i tutaj opłatę podwyższoną (OP) wylicza się zgodnie ze wzorem:
OP = w * s * m * t
gdzie:
w - krotność jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku,
m - ilość odpadów umieszczonych niezgodnie z przepisami,
s - stawka opłat za umieszczenie 1 Mg odpadu na składowisku z rozporządzenia opłatowego,
t - ilość dób, przez jakie posiadacz odpadów postępował z odpadami niezgodnie z przepisami.

Jeśli posiadacz odpadów składujący odpady jest zobowiązany do uiszczenia opłat podwyższonych, to należną opłatę stanowi suma opłat :zwykłej" i podwyższonej.

Marszałek województwa wymierza, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska:
- opłatę w drodze decyzji, jeśli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
- opłatę w drodze decyzji w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu, jeżeli zamieszczone w wykazie informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nasuwają zastrzeżenia.

Do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska należnych za rok 2007 mają zastosowanie następujące akty prawne:
- obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 04.10.2006 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007 (MP Nr 71, poz. 714)

Opłaty ponosi się za emisję:
• ze spalania paliw w kotłach,
• z procesów technologicznych, np.: malowania, lakierowania, spawania, obróbki drewna, galwanizacji, wyrobu masy bitumicznej, wędzenia itp,
• ze spalania paliw przez środki transportu,
• z przeładunku benzyn silnikowych, w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji n (%) do obliczenia opłaty stosuje się współczynnik (100 - n)/100,
• z chowu lub hodowli drobiu.
A na koniec małe podsumowanie najważniejszych zagadnień związanych z wnoszeniem opłat

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek:
•         Prowadzić aktualizowaną co pół roku (do 30.06.2005r. co kwartał) ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
•         Ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.
•         Wnieść należną opłatę, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

WYJĄTEK:  opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z eksploatacji urządzeń (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu), należy wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska

Przykład: Podmiot xxx, zarejestrowany w Warszawie, posiada swój oddział w Gdańsku – wykazy i opłata z tytułu środków transportu winny być wniesione do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, za pozostałe rodzaje korzystanie ze środowiska – do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

•         Przedstawienia marszałkowi województwa a także wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego dane na podstawie, których została wyliczona opłata. Wykaz na podstawie, którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, podmiot korzystający ze środowiska przedkłada także wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

WAŻNE: Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy kwota nie przekracza: 400zł/półrocze (od II półrocza 2005r.) lub 200zł/kwartał (przed II półroczem 2005r.)

Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji.

W przypadku braku wykazu Marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Należy też pamiętać, że wszystkie przedsiębiorstwa, które zostały wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005-07 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2007, zobowiązane są do rozliczania emisji dwutlenku węgla  wg zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra  Środowiska z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Tagi: transport plan kara środowisko rachunek jednostka 2005 opłaty wysokość stawka decyzja województwo przedsiębiorca dane ochrona przedsiębiorstwa wymiar kontrola kwota rok prawo ustawa informacja 2007 osoba cel termin zasada przypadek należy system działalność
Źródło: www.ekoinfo.pl
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE