Kalendarz wydarzeń
Lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Zezwolenie na prowadzenie firmy zajmującej się odpadami


Wiadomości | Prawo 2007-08-09 16:26:56

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Nie każdy wie, do kogo, po jakie zezwolenie trzeba się zwrócić. Może to być wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo starosta, a niekiedy wojewoda. Zarówno zezwolenia gminne, jak i pozostałe wydaje się na nie dłużej niż dziesięć lat.

W większości przypadków trzeba zapłacić 616 zł. Są dwa wyjątki - po 107 zł płacą ubiegający się o zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych i wywóz nieczystości płynnych. Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku. Zezwolenie powinno zostać wydane nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana - nie później niż wciągu dwóch miesięcy.

Zgodnie z ustawą o odpadach, zezwolenie jest potrzebne na:
- odzysk odpadów,
- unieszkodliwianie odpadów,
- transport odpadów,
- zbieranie odpadów.

Z kolei z ustawy o porządku i czystości w gminach wynika, że zezwolenie jest potrzebne na:
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżnianie szamb i wywóz nie czystości ciekłych,
- ochronę przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
- prowadzenie cmentarzy dla zwierząt oraz spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

W przypadku firmy śmieciowej zajmującej się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie wymagane jest:
- zezwolenie starosty na transport i zbieranie odpadów komunalnych (lub osobne na transport i osobne na zbieranie),
- zezwolenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy.

Natomiast na wytwarzanie odpadów nie jest potrzebne zezwolenie, lecz niekiedy pozwolenie.
Prowadzenie bez zezwolenia działalności objętej ustawą o czystości i porządku w gminach jest zagrożone karą aresztu bądź grzywny. Taka sama kara grozi za brak zezwolenia wymaganego przez ustawę o odpadach.

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się obsługą mieszkańców w zakresie wywozu odpadów komunalnych lub nieczystości, występują o zezwolenia w gminach, na terenie których zamierzają prowadzić działalność.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie mają lub powinni spełnić ci, którzy ubiegają się o zezwolenie.

Wniosek o zezwolenie z gminy musi zawierać:
- imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz jego numer NIP,
- określenie przedmiotu i obszaru działalności,
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje przedsiębiorca,
- informacje o technologiach stosowanych lub takich, które firma zamierza stosować,
- dane o zabiegach z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowanych po zakończeniu działalności,
- termin podjęcia działalności oraz zamierzony czas jej prowadzenia,
- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Ponadto odbierający odpady podają:
- rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
- sposób ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
- dokument potwierdzający gotowość przyjęcia odpadów.

Natomiast ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinni:
- udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (DzU z 2006 r. nr 5, poz. 33), pozwalają poszczególnym gminom uszczegółowić wymagania dotyczące wyposażenia technicznego pojazdów, pojemników na śmieci, bazy transportowej, zabiegów sanitarnych i porządkowych oraz miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta są zobowiązani podać je do publicznej wiadomości.

Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność nie muszą mieć zezwoleń, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.

Przedsiębiorcy zamierzający rozpocząć odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w jednej z gmin muszą się liczyć np. z koniecznością:
- posiadania pojazdów, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie ładunku,
- zapewnienia właścicielom nieruchomości możliwości zakupu lub dzierżawy odpowiednich pojemników do zbiórki odpadów komunalnych,
- wyposażenia właścicieli nieruchomości, którzy wyrażają chęć segregowania odpadów, w odpowiednie urządzenia przeznaczone do selektywnej zbiórki,
- zapewnienia usług mycia i dezynfekcji pojemników,
- przedłożenia umowy lub pisemnego zapewnienia stwierdzającego gotowość odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych,
- przedłożenia umowy lub pisemnego zapewnienia stwierdzającego gotowość odbioru odpadów zbieranych selektywnie, w tym odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów.

W innej zaś gminie używane przez firmę pojazdy muszą być oznakowane jej nazwą w sposób trwały i widoczny, a firma musi być gotowa do zawarcia umowy odbioru odpadów komunalnych z właścicielem każdej posesji położonej na obszarze wykonywania swojej działalności. W podgórskiej gminie warunkiem niezbędnym jest posiadanie śmieciarki małogabarytowej odbierającej odpady z terenów trudno dostępnych, a pojemniki powinny być bezpieczne przy obsługiwaniu oraz oznaczone nazwą, adresem i telefonem przedsiębiorstwa wywozowego i być dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów.

Niektóre gminy mają też ścisłe wymagania dotyczące baz i magazynów. Ponadto firma musi dysponować rezerwowymi specjalistycznymi pojazdami, by zapewnić ciągłość usług w razie awarii.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mają prawo przed wydaniem zezwolenia sprawdzić, czy podane we wniosku fakty są prawdziwe. Mogą też wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów, dając mu na to nie mniej niż 14 dni. Jeżeli wszystko jest w porządku, to powinni wydać zezwolenie w ciągu 30 dni, a jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, nie później niż  w ciągu dwóch miesięcy.

Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania ich naruszania. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal działa nieprawidłowo, to organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

Ten, kto już ma zezwolenie, musi działać w myśl zasad wynikających z ustawy o porządku i czystości w gminach. Odbierający odpady są zobowiązani np.:
- odbierać wszystkie selektywnie zbierane odpady komunalne odwłaścicieli nieruchomości, z którymi ma zawartą umowę, w tym powstające w gospodarstwie odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady z remontów;
- do 15. dnia po upływie każdego miesiąca przekazywać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz wykazwłaścicieli nieruchomości, z którymi rozwiązali umowę (lub umowy wygasły);
-składać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacje dotyczące: masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, sposobów zagospodarowani poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku, masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów i sposobów ich zagospodarowania.

Prowadzenie bez zezwolenia działalności objętej ustawą o czystości i porządku w gminach jest zagrożone karą aresztu bądź grzywny.

Ten, kto prowadzi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ma również obowiązki ewidencyjne wynikające z ustawy o odpadach.

Przy wydawaniu zezwoleń z ustawy o odpadach nie ma takiej dowolności jak przy zezwoleniach z ustawy o czystości i porządku w gminach. Wszystkie urzędy mają obowiązek rozpatrywania spraw i wydawania zezwoleń na tych samych zasadach.

Podobnie jak zezwolenia gminne i te z ustawy o odpadach wydawane są na nie dłużej niż dziesięć lat. Opłata skarbowa za nie wynosi 616 zł.

Jeżeli przedsiębiorca zamierza zbierać lub transportować odpady, musi mieć zezwolenie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania przedsiębiorcy. Jest to decyzja administracyjna.
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów.

Zezwolenia na transport nie musi uzyskiwać ten przedsiębiorca, który transportuje wytworzone przez siebie odpady lub zbiera je w miejscu wytworzenia.

Wniosek, który trzeba złożyć, żeby dostać zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów, musi zawierać:
- wyszczególnienie rodzajów od padów przewidywanych do zbierania lub transportu zgodnie z katalogiem odpadów (jeżeli starosta uzna, że określenie rodzaju nie wystarcza do ustalenia zagrożeń, może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów);
- oznaczenie obszaru prowadzenia działalności - dla transportu odpadów, lub miejsca prowadzenia działalności - dla zbierania odpadów;
- dla zbierania odpadów wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów;
- wskazanie sposobu i środków transportu odpadów;
- określenie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
- przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (nie dłużej niż dziesięć lat).

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów starosta wyda dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z prawem budowlanym (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), jeżeli dokumenty takie są wymagane.

Podobne zasady dotyczą wydawania zezwoleń na odzysk i unieszkodliwianie odpadów.
Wniosek niezbędny do uzyskania zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów powinien zawierać:
- wyszczególnienie rodzajów od padów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania (jeżeli organ uzna, że określenie rodzaju nie wystarcza do ustalenia zagrożeń, może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów),
- ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w ciągu roku,
- oznaczenie miejsca prowadzenia działalności,
- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
- szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
- możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać działalność, z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości instalacji i urządzeń,
- przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Do wniosku, podobnie jak przy transporcie i zbieraniu, trzeba dołączyć informacje o firmie - aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumenty dotyczące numerów NIP i REGON, a także dowód zapłaty za decyzję.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, jeżeli te dokumenty są wymagane.
Przedsiębiorca, który bez zgłoszenia wyśle do Polski odpady, zapłaci nawet 300 tys. zł. Od 12 lipca obowiązuje nowa ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Takiej samej kary może się spodziewać ten, kto odbierze takie odpady w Polsce. W obu wypadkach najniższa kara, którą nałoży wojewódzki inspektor ochrony środowiska, to 50 tys. zł. Tyle samo zapłaci również ten, kto ma zgodę, ale uzyskał ją w wyniku fałszerstwa, oszustwa czy wprowadzenia w błąd głównego inspektora ochrony środowiska.

Kary od 20 do 60 tys. zł przewidziano też za przewóz śmieci inną trasą niż wyznaczona. Taką kwotę zapłaci przewoźnik odpadów również wtedy, gdy to nie on był wskazany w zezwoleniu, a nawet gdy niewłaściwie opakował odpady, nie miał odpowiednich dokumentów lub nieprawidłowo je wypełnił.
Zgodnie z ustawą prawo do kontroli transportu odpadów mają: Straż Graniczna, Służba Celna oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: obszar metoda teren przedmiot ewidencja transport kara rejestr społeczne środowisko nieruchomości jednostka wynik decyzja zakup organ przedsiębiorca możliwości ochrona przedsiębiorstwa technologia 2006 warunek kontrola dokument przedsiębiorcy przedsiębiorców działalność firma rok prawo ustawa polski informacja działalności polska umowa termin wniosek zasada przypadek
Źródło: Rzeczpospolita
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE