Kalendarz wydarzeń
Sierpień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Wystawienie faktury wewnętrznej z tytułu dofinansowania kolonii z ZFŚŚ


Porady ekspertów | Zarządzanie 2007-08-08 16:09:28

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Interpretacja podatkowa. W ramach prowadzonej działalności socjalnej Podatnik m.in. zakupuje w biurze podróży kolonie, które są przeznaczone dla dzieci pracowników. Pracownik ponosi tylko częściową odpłatność, zaś pozostała część jest sfinansowana ze środków ZFŚS.

PI/443-1006/06/P/09
VI/443-175/06/JW

POSTANOWIENIE z dnia 31 sierpnia 2006r.

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.05.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.06.2006r.), uzupełnionego pismem znak: 0400/0430/96/2006 z dnia 11.08.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wystawienia faktury wewnętrznej z tytułu dofinansowania kolonii dla dzieci pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT stwierdza, że:

- stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

Uzasadnienie:
Podatnik prowadzi działalność przewozową, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz działalność socjalną, tworząc Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

W ramach prowadzonej działalności socjalnej Podatnik m.in. zakupuje w biurze podróży kolonie, które są przeznaczone dla dzieci pracowników. Pracownik ponosi tylko częściową odpłatność (zgodnie z zasadami odpłatności za świadczenia socjalne określonymi na dany rok kalendarzowy), zaś pozostała część jest sfinansowana ze środków ZFŚS.

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy z tytułu dofinansowania kolonii dla dzieci pracowników z ZFŚS należy wystawić fakturę wewnętrzną.

Zdaniem Podatnika – w związku z faktem, iż dofinansowanie kolonii dla dzieci pracowników z ZFŚS nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – nie ma on obowiązku wystawiania z tego tytułu faktury wewnętrznej.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik w ramach prowadzonej działalności socjalnej m.in. dofinansowuje z ZFŚS kolonie dla dzieci pracowników Spółki.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), zwanej dalej ustawą o ZFŚS, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z niego oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS przez działalność socjalną rozumie się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

A zatem częściowe finansowanie kolonii dla dzieci pracowników, mieści się w zakresie definicji działalności socjalnej sformułowanej w wyżej powołanym przepisie.

Natomiast na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 2 cyt. ustawy na równi z odpłatną dostawą towarów traktować należy nieodpłatne przekazanie przez Podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Natomiast art. 8 ust. 2 tej ustawy stanowi, iż nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu kolonii dla dzieci pracowników, gdyż zakupy te – w opinii Podatnika – nie są związane z działalnością opodatkowaną Spółki.

Niezależnie od powyższego stwierdzenia, tut. Organ zwraca uwagę, iż w art. 88 ustawy o VAT ustawodawca określił przypadki, w których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt. 2 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się jeżeli wydatki na nabycie towarów lub usług nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem z podatku dochodowego.

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt. 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z 2000r. ze zm.) za koszt uzyskania przychodu nie uważa się wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że częściowe dofinansowanie przez pracodawcę kolonii dla dzieci pracowników, dokonywane jest w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności socjalnej.

Wobec powyższego, Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług sfinansowanych z ZFŚS, gdyż wydatki te nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W konsekwencji, finansowanie w całości lub w części (poprzez dopłaty) kolonii dla dzieci pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie mieści się w pojęciu świadczenia usług z uwagi na fakt, iż nie została spełniona dyspozycja z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, dotycząca prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z w/w czynnością.

A zatem częściowe finansowanie przez Podatnika kolonii dla dzieci pracowników z ZFŚS nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie natomiast do treści art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

Jak stwierdzono powyżej, dofinansowanie zakupu kolonii dla dzieci pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem nie spełnia dyspozycji z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

W konsekwencji, Podatnik nie jest zatem obowiązany wystawiać z tego tytułu faktury wewnętrznej, o której mowa w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.

Natomiast w przypadku, gdy nabywane od podmiotów zewnętrznych skierowania na kolonie są zakupione ze środków innych niż pochodzące z ZFŚS (zaś środki pochodzące z ZFŚS posłużą jedynie do częściowej refundacji poniesionego przez Podatnika wydatku), wówczas wartość świadczonej usługi będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT – w części przewyższającej kwotę dokonanej dopłaty z ZFŚS i w tej części kwota ta powinna zostać udokumentowana fakturą wewnętrzną wystawioną zgodnie z zasadą określoną w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.

Tagi: biuro świadczenia towar interpretacja czynności rzecz zakup 2004 organ stanowisko kraj wydatek możliwości przedsiębiorstwa zwrot przepisy przychody warunek spółki usługi kwota faktura koszty pomoc rok podatek prawo ustawa pracownik fundusz działalności vat cel podatnik pracodawca wniosek zasada przypadek koszt należy działalność
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE