Kalendarz wydarzeń
Lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Obowiązki pracodawcy wobec powiatowego urzędu pracy


Porady ekspertów | Prawo 2007-07-05 13:03:58

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Pracodawcy muszą pamiętać, że przepisy prawa pracy nakładają na nich dodatkowe obowiązki polegające m.in. na współpracy z organami państwowymi, takimi jak urzędy pracy.

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.) pracodawcy są obowiązani na bieżąco informować powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego.

Przy tworzeniu informacji pracodawcy muszą pamiętać, że nie mogą formułować w niej wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową.

Przed zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej innej pracy zarobkowej pracodawca jest obowiązany uzyskać od niej pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, a osoba podejmująca pracę jest obowiązana złożyć takie oświadczenie.

Natomiast, jeżeli pracodawca zatrudni osobę zarejestrowaną jako bezrobotna lub powierzy takiej osobie inną pracę zarobkową, to w okresie do 5 dni od dokonania tej czynności ma obowiązek o tym fakcie poinformować właściwy powiatowy urząd pracy. Informacja ta powinna być sporządzona w formie pisemnej.

W informacji tej należy wskazać:

Wypełnianie tych obowiązków ma służyć m.in. rzetelnemu przepływowi informacji o ofertach pracy, jak też przeciwdziałać zjawiskom wykonywania pracy przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne. W 2006 r. służby kontroli legalności zatrudnienia stwierdziły w 5009 jednostkach nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Najwięcej z tych jednostek - 2166 zajmowało się handlem hurtowym i detalicznym (dane MPiPS Departament Rynku Pracy - "Zbiorcze wyniki działalności służb kontroli legalności zatrudnienia w 2006 r.").

Odpowiedzialność za wykroczenia

Pracodawca, który powierza wykonywanie pracy zarobkowej bezrobotnemu, nie zawiadamiając o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł (art. 119 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy ponosi również bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy. Osoba bezrobotna, która nie dopełni powyższego obowiązku, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Nad realizacją powyższych obowiązków czuwają służby kontroli legalności zatrudnienia przy poszczególnych urzędach wojewódzkich w całym kraju.

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zadania z zakresu kontroli legalności zatrudnienia umiejscowione są w Departamencie Rynku Pracy. Celem działalności kontrolnej służb jest ograniczanie patologii występujących na rynku pracy. Uzyskane w 2006 r. i w latach ubiegłych efekty działalności ukazują, że służby te spełniają ważną rolę kontrolną i profilaktyczną. Przeprowadzane kontrole stanowią ostrzeżenie dla nieuczciwych pracodawców, którzy nie przestrzegają przepisów prawa, a szczególnie przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r.

W większości przypadków służby kontroli legalności zatrudnienia stwierdzają następujące naruszenia przepisów prawa:

Inne obowiązki

W przypadku dokonywania zwolnień grupowych dokonywanych na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.) pracodawca ma obowiązek powiadomić na piśmie właściwy powiatowy urząd pracy o przyjętych ustaleniach, dotyczących zwolnień grupowych, w tym m.in. o liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników oraz o przyczynie ich zwolnienia, okresie, w ciągu którego ma być dokonywane zwolnienie.

Rozwiązanie z pracownikami umowy o pracę nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 30 dni od powiadomienia organu zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że wręczenie pracownikom wypowiedzeń umów o pracę może odbyć się dopiero po upływie miesiąca, od dnia zgłoszenia zamiaru zwolnień grupowych we właściwym urzędzie pracy.

W piśmie skierowanym do PUP powinny znajdować się następujące informacje:

Przekazanie powyższych informacji ma służyć m.in. uzgodnieniu z urzędem pracy zakresu i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, choćby takich, jak pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Zmiana prawa

Od 1 lipca br. część obowiązków powiatowych urzędów pracy przejdzie na organy Państwowej Inspekcji Pracy. Mocą nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy to do jej zadań będzie należeć kontrola w zakresie legalności zatrudnienia. Oznacza to, że od 1 lipca to inspektor pracy będzie kontrolował pracodawców w tym zakresie. Ustawa o PIP podwyższyła również wysokość kar, jakie będą mogli nałożyć na pracodawcę inspektorzy pracy.

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: należności umowy promocja kara rejestr przedstawiciel jednostka czynności praktyka urząd polityk oferta polityka wysokość wynik 2004 organ stanowisko kraj organizacja ministerstwo instytucja przepisy 2006 agencja kontrola pomoc firma praca prawo ustawa pracownik informacja fundusz działalności osoba umowa cel pracodawca termin zasada rynek przypadek należy działalność
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy Nr 025/2007 z dnia 2007-06-19
Opracowano we współpracy z:
Izba Przemysłowo-Handlowa ROP
http://www.izbaph.rybnik.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE